สร้างเว็บไซต์ด้วย DREAMWEAVER CC สไตล์ BOOTSTRAP3

สร้างเว็บไซต์ด้วย DREAMWEAVER CC สไตล์ BOOTSTRAP3

Bootstrap 3 Template with Flat UI

รู้จัก Bootstrap และ Bootstrap Flat ตัวอย่าง

รู้จัก Bootstrap และ Bootstrap Flat

4:45

ดาวน์โหลด Bootstrap Flat และเตรียมเครื่องมือ ตัวอย่าง

ดาวน์โหลด Bootstrap Flat และเตรียมเครื่องมือ

6:28

สร้างไฟล์ index.html และโครงสร้าง HTML

สร้างไฟล์ index.html และโครงสร้าง HTML

3:47

การสร้าง Navigation Bar

การสร้าง Navigation Bar

10:05

การเพิ่มรูปแบบของ CSS เอง

การเพิ่มรูปแบบของ CSS เอง

6:04

การสร้าง Jumbotron

การสร้าง Jumbotron

7:05