การใช้งาน Yii Framework กับ jQuery Mobile

การใช้งาน Yii Framework กับ jQuery Mobile

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Yii Framework และ jQuery Mobile

รู้จักกับ jQuery Mobile ตัวอย่าง

รู้จักกับ jQuery Mobile

6:45

ดาวโหลดและติดตั้ง WAMP Server

ดาวโหลดและติดตั้ง WAMP Server

8:45

ดาวโหลดและติดตั้ง Yii Framework

ดาวโหลดและติดตั้ง Yii Framework

10:49

สร้าง Project Skeleton

สร้าง Project Skeleton

3:43

ดาวโหลดและติดตั้ง Netbean IDE และ Yii Framework Plugin

ดาวโหลดและติดตั้ง Netbean IDE และ Yii Framework Plugin

9:26

สร้าง Project ใน Netbean IDE

สร้าง Project ใน Netbean IDE

2:49

บทที่ 2 การออกแบบฐานข้อมูล

ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ Account Buddy

ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ Account Buddy

1:36

สร้างฐานข้อมูล MySQL ด้วย phpMyAdmin

สร้างฐานข้อมูล MySQL ด้วย phpMyAdmin

2:31

สร้างฐานข้อมูล MySQL ด้วย phpMyAdmin

สร้างฐานข้อมูล MySQL ด้วย phpMyAdmin

2:31

สร้าง ER Diagram ด้วย MySQL Workbench

สร้าง ER Diagram ด้วย MySQL Workbench

10:48

การ Forward Engineering ไปยังฐานข้อมูล

การ Forward Engineering ไปยังฐานข้อมูล

3:25

บทที่ 3 เขียนโปรแกรม

การตั้งค่า config Yii Framework

การตั้งค่า config Yii Framework

4:00

สร้าง Theme ใน Yii Framework

สร้าง Theme ใน Yii Framework

3:49

ติดตั้ง jQuery Mobile ใน Theme

ติดตั้ง jQuery Mobile ใน Theme

10:39

ทดสอบสร้างหน้าใหม่ในแบบฉบับของ jQuery Mobile

ทดสอบสร้างหน้าใหม่ในแบบฉบับของ jQuery Mobile

7:57

สร้าง Model ด้วย Gii Generator

สร้าง Model ด้วย Gii Generator

7:09

สร้าง CRUD ด้วย Gii Generator

สร้าง CRUD ด้วย Gii Generator

4:08

ปรับแต่งหน้าหลักของ Application

ปรับแต่งหน้าหลักของ Application

9:13

ปรับแต่งระบบ Login และ ระบบ UserIdentity

ปรับแต่งระบบ Login และ ระบบ UserIdentity

27:50