PHP Basic เขียนโปรแกรมซื้อขายสินค้าออนไลน์

PHP Basic เขียนโปรแกรมซื้อขายสินค้าออนไลน์

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ PHP

รู้จักกับ PHP ตัวอย่าง

รู้จักกับ PHP

6:47

ติดตั้ง WAMP Server ตัวอย่าง

ติดตั้ง WAMP Server

9:35

ติดตั้ง NetbeanIDE ตัวอย่าง

ติดตั้ง NetbeanIDE

7:20

การสร้าง Project ใหม่ และติดตั้ง MySQL Workbench ตัวอย่าง

การสร้าง Project ใหม่ และติดตั้ง MySQL Workbench

7:36

บทที่ 2 วิเคราะห์ระบบและเตรียมความพร้อม

การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลด้วย MySQL Workbench

การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลด้วย MySQL Workbench

1:00:21

การสร้างฐานข้อมูล

การสร้างฐานข้อมูล

4:16

การ Forward Engineering

การ Forward Engineering

4:23

เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อและเลือกฐานข้อมูล

เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อและเลือกฐานข้อมูล

24:06

บทที่ 3 เขียนโปรแกรม

การปรับปรุง ER Diagram และ ReForward Engineering, สร้างโครงสร้าง HTML และสร้างไฟล์สำหรับหน้าหลัก

การปรับปรุง ER Diagram และ ReForward Engineering, สร้างโครงสร้าง HTML และสร้างไฟล์สำหรับหน้าหลัก

4:52

สร้างโครงสร้าง HTML สร้างไฟล์สำหรับหน้าหลัก และสร้างระบบสมัครสมาชิก

สร้างโครงสร้าง HTML สร้างไฟล์สำหรับหน้าหลัก และสร้างระบบสมัครสมาชิก

1:06:05

สร้างฟอร์มเข้าสู่ระบบ

สร้างฟอร์มเข้าสู่ระบบ

10:52

เขียนโปรแกรมเข้าสู่ระบบ

เขียนโปรแกรมเข้าสู่ระบบ

17:38

เขียนโปรแกรมแสดงหมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

เขียนโปรแกรมแสดงหมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

11:04

สร้างฟอร์มเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

สร้างฟอร์มเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

4:04

เขียนโปรแกรมเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

เขียนโปรแกรมเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

9:51

สร้างฟอร์มแก้ไขหมวดหมู่สินค้า

สร้างฟอร์มแก้ไขหมวดหมู่สินค้า

10:03

เขียนโปรแกรมแก้ไขหมวดหมู่สินค้า

เขียนโปรแกรมแก้ไขหมวดหมู่สินค้า

3:05

เขียนโปรแกรมลบหมวดหมู่สินค้า

เขียนโปรแกรมลบหมวดหมู่สินค้า

7:24

การสร้างเมนูตามสิทธิ์ผู้ใช้

การสร้างเมนูตามสิทธิ์ผู้ใช้

14:36

การเขียนโปรแกรมออกจากระบบ, เขียนโปรแกรมแสดง Blog ทั้งหมด และสร้างฟอร์มเพิ่ม Blog

การเขียนโปรแกรมออกจากระบบ, เขียนโปรแกรมแสดง Blog ทั้งหมด และสร้างฟอร์มเพิ่ม Blog

2:48

เขียนโปรแกรมเพิ่ม Blog

เขียนโปรแกรมเพิ่ม Blog

22:48

สร้างฟอร์มแก้ไข Blog

สร้างฟอร์มแก้ไข Blog

5:40

เขียนโปรแกรมแก้ไข Blog

เขียนโปรแกรมแก้ไข Blog

4:19

เขียนโปรแกรมลบ Blog

เขียนโปรแกรมลบ Blog

2:04

เขียนโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์สำหรับ Admin

เขียนโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์สำหรับ Admin

6:40

เขียนโปรแกรมแสดงสินค้าทั้งหมด

เขียนโปรแกรมแสดงสินค้าทั้งหมด

6:00

สร้างฟอร์มเพิ่มสินค้า

สร้างฟอร์มเพิ่มสินค้า

15:36

เขียนโปรแกรมเพิ่มสินค้า

เขียนโปรแกรมเพิ่มสินค้า ส่วนการย่อรูป $images = $_FILES["fileUpload"]["tmp_name"];         //$new_images = "Thumbnails_".$_FILES["uploaded"]["name"];         copy($_FILES["fileUpload"]["t...

22:19

สร้างฟอร์มแก้ไขสินค้า

สร้างฟอร์มแก้ไขสินค้า

6:50

เขียนโปรแกรมแก้ไขสินค้า

เขียนโปรแกรมแก้ไขสินค้า

15:42

เขียนโปรแกรมลบสินค้า

เขียนโปรแกรมลบสินค้า

4:34

เขียนโปรแกรมแสดงสินค้าหน้าแรก

เขียนโปรแกรมแสดงสินค้าหน้าแรก

13:12

หยิบสินค้าใส่ตระกร้า

หยิบสินค้าใส่ตระกร้า

18:22

แสดงสินค้าในตระกร้า

แสดงสินค้าในตระกร้า

19:01

หยิบสินค้าออกจากตระกร้า

หยิบสินค้าออกจากตระกร้า

6:20

บันทึกการสั่งซื้อ

บันทึกการสั่งซื้อ

17:07