การสร้าง Web Application ด้วย PHP และ MySQL : ฐานข้อมูลผู้ปลูกยางพารา

การสร้าง Web Application ด้วย PHP และ MySQL

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ PHP

เริ่มต้นกับการพัฒนา Web Application ด้วย PHP ตัวอย่าง

เริ่มต้นกับการพัฒนา Web Application ด้วย PHP

2:12

Web Server การติดตั้งและใช้งาน ตัวอย่าง

Web Server การติดตั้งและใช้งาน

14:25

สร้าง Project และ ทดลองเขียนโปรแกรม ตัวอย่าง

สร้าง Project และ ทดลองเขียนโปรแกรม

12:03

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

50:00

บทที่ 2 เขียนโปรแกรมพื้นฐาน

เขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล

เขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล

9:50

วางโครงสร้างของระบบ

วางโครงสร้างของระบบ

24:00

สร้างหน้า index.php หน้าแรกของ Web Application

สร้างหน้า index.php หน้าแรกของ Web Application

4:10

บทที่ 3 ว่าด้วยเรื่อง Session

เขียนโปรแกรมเข้าสู่ระบบและกำหนด Session

เขียนโปรแกรมเข้าสู่ระบบและกำหนด Session

22:45

สร้างเมนูให้แต่ละสิทธิ์

สร้างเมนูให้แต่ละสิทธิ์

20:38

บทที่ 4 การเขียนโปรแกรมเฉพาะ

เขียน Function เพื่อเรียกใช้งาน

เขียน Function เพื่อเรียกใช้งาน

19:47

เขียนโปรแกรม Select และ Insert ข้อมูล

เขียนโปรแกรม Select และ Insert ข้อมูล

33:36

เขียนโปรแกรม Edit ข้อมูล

เขียนโปรแกรม Edit ข้อมูล

37:55

เขียนโปรแกรม Delete ข้อมูล

เขียนโปรแกรม Delete ข้อมูล

11:15

เขียนโปรแกรมทำ Report แบบ Graph

เขียนโปรแกรมทำ Report แบบ Graph

24:20