สร้าง Android App ด้วย Cordova

เรียนรู้การสร้าง Android Application ด้วย Apache Cordova

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Cordova

Apache Cordova คืออะไร ตัวอย่าง

Apache Cordova คืออะไร

4:19

ติดตั้ง Eclipse และ ADT

ติดตั้ง Eclipse และ ADT

15:10

ติดตั้ง Android SDK

ติดตั้ง Android SDK

24:48

ติดตั้ง Apache Ant

ติดตั้ง Apache Ant

3:18

สร้าง System Variable ANDROID_HOME และ ANT_HOME และกำหนด Path

สร้าง System Variable ANDROID_HOME และ ANT_HOME และกำหนด Path

4:03

ดาวน์โหลด Cordova และ สร้าง cordova jar

ดาวน์โหลด Cordova และ สร้าง cordova jar

8:46

บทที่ 2 สร้าง Project

สร้าง Android Project และทดลอง Run

สร้าง Android Project และทดลอง Run

12:52

Update Cordova 4 สร้าง Project และทดลอง Run

เรียนรู้การ Update Cordova 4 สร้าง Project และทดลอง Run

19:45