Laravel Workshop - การพัฒนาระบบ Webboard ด้วย Laravel

Laravel

หลักสูตรนี้จะทำให้คุณเรียนรู้ Laravel ได้แบบถึงกึ๋นมากยิ่งขึ้น กับ Step by Step การพัฒนาระบบ Web Application จากตัวอย่างการพัฒนาระบบ Webboard

บทที่ 1 หน้าบ้าน (Frontend)

ตอนที่ 1 โครงสร้างของโปรเจค ตัวอย่าง

 • ตอนที่ 1 โครงสร้างของโปรเจค
 • 3:49
 • Video

ตอนที่ 2 สร้าง Layout ให้ Frontend ตัวอย่าง

 • ตอนที่ 2 สร้าง Layout ให้ Frontend
 • 10:37
 • Video

ตอนที่ 3 ติดตั้ง Sentry Package ตัวอย่าง

 • ตอนที่ 3 ติดตั้ง Sentry Package
 • 6:38
 • Video

ตอนที่ 4 สร้าง User Model ตัวอย่าง

 • ตอนที่ 4 สร้าง User Model
 • 4:46
 • Video

ตอนที่ 5 การลงทะเบียน ตอน View กับ Route

 • ตอนที่ 5 การลงทะเบียน ตอน View กับ Route
 • 12:25
 • Video

ตอนที่ 6 การลงทะเบียน ตอน Controller และ Model

 • ตอนที่ 6 การลงทะเบียน ตอน Controller และ Model
 • 15:38
 • Video

ตอนที่ 7 การเข้าสู่ระบบ ตอน View

 • ตอนที่ 7 การเข้าสู่ระบบ ตอน View
 • 18:33
 • Video

ตอนที่ 8 การเข้าสู่ระบบ ตอน Controller และ Model

 • ตอนที่ 8 การเข้าสู่ระบบ ตอน Controller และ Model
 • 12:38
 • Video

ตอนที่ 9 การออกจากระบบ และ การตกแต่ง Top menu

 • ตอนที่ 9 การออกจากระบบ และ การตกแต่ง Top menu
 • 4:36
 • Video

ตอนที่ 10 การเพิ่มคำถาม ตอน การสร้าง View

 • ตอนที่ 10 การเพิ่มคำถาม ตอน การสร้าง View
 • 11:02
 • Video

ตอนที่ 11 การสร้างตาราง question และ tag ด้วย Migration

 • ตอนที่ 11 การสร้างตาราง question และ tag ด้วย Migration
 • 8:33
 • Video

ตอนที่ 12 สร้าง model ของ question และ tag ปิดท้ายด้วยการตั้งค่าความสัมพันธ์แบบ Many to Many

 • ตอนที่ 12 สร้าง model ของ question และ tag ปิดท้ายด้วยการตั้งค่าความสัมพันธ์แบบ Many to Many
 • 6:22
 • Video

ตอนที่ 13 สร้างกฏในการตรวจสอบค่าจากฟอร์ม ใน Model

 • ตอนที่ 13 สร้างกฏในการตรวจสอบค่าจากฟอร์ม ใน Model
 • 3:37
 • Video

ตอนที่ 14 การเพิ่มคำถาม ตอน Controller

 • ตอนที่ 14 การเพิ่มคำถาม ตอน Controller
 • 22:42
 • Video

ตอนที่ 15 การใช้งาน Route filter และ Route group

 • ตอนที่ 15 การใช้งาน Route filter และ Route group
 • 5:17
 • Video

ตอนที่ 16 สร้างหน้า view ให้หน้า index ภาค 1

 • ตอนที่ 16 สร้างหน้า view ให้หน้า index ภาค 1
 • 8:40
 • Video

ตอนที่ 17 บทคั่นเวลา debug แบบง่ายๆด้วย Kint

 • ตอนที่ 17 บทคั่นเวลา debug แบบง่ายๆด้วย Kint
 • 5:03
 • Video

ตอนที่ 18 บทคั่นเวลา รำคาญโฟลเดอร์ public ไหม มาเอาออกกันเถอะ

 • ตอนที่ 18 บทคั่นเวลา รำคาญโฟลเดอร์ public ไหม มาเอาออกกันเถอะ
 • 1:32
 • Video

ตอนที่ 19 บทคั่นเวลา การตั้งค่า Virtual host เพื่อเอา localhost ออก

 • ตอนที่ 19 บทคั่นเวลา การตั้งค่า Virtual host เพื่อเอา localhost ออก
 • 5:01
 • Video

ตอนที่ 20 สร้างหน้า index ภาค controller

 • ตอนที่ 20 สร้างหน้า index ภาค controller
 • 10:30
 • Video

ตอนที่ 21 สร้างหน้า view ให้หน้า index ภาค 2

 • ตอนที่ 21 สร้างหน้า view ให้หน้า index ภาค 2
 • 13:38
 • Video

ตอนที่ 22 สร้างหน้าแสดงคำถาม ตอน สร้าง friendly url และ route

 • ตอนที่ 22 สร้างหน้าแสดงคำถาม ตอน สร้าง friendly url และ route
 • 9:41
 • Video

ตอนที่ 23 สร้างหน้าแสดงคำถาม ตอน Controller

 • ตอนที่ 23 สร้างหน้าแสดงคำถาม ตอน Controller
 • 6:05
 • Video

ตอนที่ 24 สร้างหน้าแสดงคำถาม ตอน View

 • ตอนที่ 24 สร้างหน้าแสดงคำถาม ตอน View
 • 20:12
 • Video

ตอนที่ 25 การแสดงจำนวนการดูคำถาม

 • ตอนที่ 25 การแสดงจำนวนการดูคำถาม
 • 2:43
 • Video

ตอนที่ 26 การให้คะแนนคำถาม ภาค View

 • ตอนที่ 26 การให้คะแนนคำถาม ภาค View
 • 17:58
 • Video

ตอนที่ 27 การให้คะแนนคำถาม ภาค Controller

 • ตอนที่ 27 การให้คะแนนคำถาม ภาค Controller
 • 6:03
 • Video

ตอนที่ 28 การอนุญาตให้สมาชิกเท่านั้นที่ให้คะแนนได้

 • ตอนที่ 28 การอนุญาตให้สมาชิกเท่านั้นที่ให้คะแนนได้
 • 2:05
 • Video

ตอนที่ 29 อนุญาตให้คะแนนได้ครั้งเดียว และ การเก็บประวัติการให้คะแนน

 • ตอนที่ 29 อนุญาตให้คะแนนได้ครั้งเดียว และ การเก็บประวัติการให้คะแนน
 • 14:34
 • Video

ตอนที่ 30 การลบคำถามของตัวเอง

 • ตอนที่ 30 การลบคำถามของตัวเอง
 • 7:26
 • Video

ตอนที่ 31 ไม่ให้ผู้ใช้งาน ให้คะแนนคำถามของตัวเอง

 • ตอนที่ 31 ไม่ให้ผู้ใช้งาน ให้คะแนนคำถามของตัวเอง
 • 9:41
 • Video

ตอนที่ 32 การลบคำถาม ภาค View

 • ตอนที่ 32 การลบคำถาม ภาค View
 • 9:04
 • Video

ตอนที่ 33 การลบคำถาม ภาค Controller

 • ตอนที่ 33 การลบคำถาม ภาค Controller
 • 4:36
 • Video

ตอนที่ 34 สร้างตารางคำตอบ ด้วย Migration

 • ตอนที่ 34 สร้างตารางคำตอบ ด้วย Migration
 • 6:07
 • Video

ตอนที่ 35 การเพิ่มคำตอบ ภาค controller

 • ตอนที่ 35 การเพิ่มคำตอบ ภาค controller
 • 12:49
 • Video

ตอนที่ 36 การเพิ่มคำตอบ ภาค View

 • ตอนที่ 36 การเพิ่มคำตอบ ภาค View
 • 19:16
 • Video

ตอนที่ 37 การแสดงคำตอบ

 • ตอนที่ 37 การแสดงคำตอบ
 • 18:30
 • Video

ตอนที่ 38 การให้คะแนนคำตอบ

 • ตอนที่ 38 การให้คะแนนคำตอบ
 • 8:40
 • Video

ตอนที่ 39 การเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

 • ตอนที่ 39 การเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 • 25:17
 • Video

ตอนที่ 40 การลบคำตอบของตัวเอง

 • ตอนที่ 40 การลบคำตอบของตัวเอง
 • 4:42
 • Video

ตอนที่ 41 การจัดการคะแนน

 • ตอนที่ 41 การจัดการคะแนน
 • 12:10
 • Video

ตอนที่ 42 แสดงลำดับของผู้ใช้งานที่ได้คะแนน

 • ตอนที่ 42 แสดงลำดับของผู้ใช้งานที่ได้คะแนน
 • 13:14
 • Video

ตอนที่ 43 การแสดง tag ทั้งหมด

 • ตอนที่ 43 การแสดง tag ทั้งหมด
 • 6:36
 • Video

ตอนที่ 44 การค้นหาตาม tag

 • ตอนที่ 44 การค้นหาตาม tag
 • 3:56
 • Video

ตอนที่ 45 เก็บตกหน้า Index

 • ตอนที่ 45 เก็บตกหน้า Index
 • 8:43
 • Video

บทที่ 2 หลังบ้าน (Backend)

ตอนที่ 46 เริ่มต้นสร้าง Backend

 • ตอนที่ 46 เริ่มต้นสร้าง Backend
 • 9:42
 • Video

ตอนที่ 47 แก้ไขการ redirect หลังการ login ให้ admin

 • ตอนที่ 47 แก้ไขการ redirect หลังการ login ให้ admin
 • 5:07
 • Video

ตอนที่ 48 การติดตั้ง Datatable และนำตารางคำถามมาแสดง

 • ตอนที่ 48 การติดตั้ง Datatable และนำตารางคำถามมาแสดง
 • 20:12
 • Video

ตอนที่ 49 การปรับปรุงหน้า Dashboard และ แสดงรายชื่อของคำถาม

 • ตอนที่ 49 การปรับปรุงหน้า Dashboard และ แสดงรายชื่อของคำถาม
 • 19:05
 • Video

ตอนที่ 50 การแก้ไขคำถาม ภาค View

 • ตอนที่ 50 การแก้ไขคำถาม ภาค View
 • 24:16
 • Video

ตอนที่ 51 การแก้ไขคำถาม ภาค Controller

 • ตอนที่ 51 การแก้ไขคำถาม ภาค Controller
 • 6:20
 • Video

ตอนที่ 52 การจัดการข้อความแสดงผลการทำงาน

 • ตอนที่ 52 การจัดการข้อความแสดงผลการทำงาน
 • 2:17
 • Video

ตอนที่ 53 การลบคำถาม

 • ตอนที่ 53 การลบคำถาม
 • 0:59
 • Video

ตอนที่ 54 การแก้ไขเมนู

 • ตอนที่ 54 การแก้ไขเมนู
 • 8:50
 • Video

ตอนที่ 55 การแสดงรายการ คำตอบ

 • ตอนที่ 55 การแสดงรายการ คำตอบ
 • 22:28
 • Video

ตอนที่ 56 การแก้ไขและลบ คำตอบ

 • ตอนที่ 56 การแก้ไขและลบ คำตอบ
 • 2:57
 • Video

ตอนที่ 57 การจัดการผู้ใช้งาน ภาค 1

 • ตอนที่ 57 การจัดการผู้ใช้งาน ภาค 1
 • 30:01
 • Video

ตอนที่ 58 การจัดการผู้ใช้งาน ภาค 2

 • ตอนที่ 58 การจัดการผู้ใช้งาน ภาค 2
 • 7:25
 • Video

ตอนที่ 59 การจัดการ tag

 • ตอนที่ 59 การจัดการ tag
 • 23:07
 • Video

ตอนที่ 60 การแสดงกราฟในหน้า dashboard

 • ตอนที่ 60 การแสดงกราฟในหน้า dashboard
 • 0:57
 • Video

ตอนที่ 61 การจำลองข้อมูลเพื่อ สร้างกราฟ

 • ตอนที่ 61 การจำลองข้อมูลเพื่อ สร้างกราฟ
 • 14:25
 • Video

ตอนที่ 62 กราฟแสดงจำนวนคำถามต่อผู้ใช้งาน

 • ตอนที่ 62 กราฟแสดงจำนวนคำถามต่อผู้ใช้งาน
 • 25:11
 • Video

ตอนที่ 63 กราฟแสดงจำนวนคำตอบต่อผู้ใช้งาน

 • ตอนที่ 63 กราฟแสดงจำนวนคำตอบต่อผู้ใช้งาน
 • 2:34
 • Video

ตอนที่ 64 เก็บตก จัดการ route และการแบ่งหน้า

 • ตอนที่ 64 เก็บตก จัดการ route และการแบ่งหน้า
 • 8:50
 • Video