Laravel 113 Basic - พื้นฐานการพัฒนา Web Application ด้วย Laravel

Laravel

Laravel เป็น PHP Framework ที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่ง Framework ซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนา Web Application ได้อย่างง่ายดายและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

บทที่ 01 พื้นฐานต่างๆ

โครงสร้างโฟลเดอร์ของ Laravel ตัวอย่าง

 • โครงสร้างโฟลเดอร์ของ Laravel
 • 5:01
 • Video

การตั้งค่า app.php ตัวอย่าง

 • การตั้งค่า app.php
 • 3:02
 • Video

การตั้งค่าฐานข้อมูล ตัวอย่าง

 • การตั้งค่าฐานข้อมูล
 • 0:38
 • Video

การติดตั้งอย่างรวดเร็วด้วย Composer ตัวอย่าง

 • การติดตั้งอย่างรวดเร็วด้วย Composer
 • 7:42
 • Video

บทที่ 02 Route

Laravel Route ตอนที่ 1 มาทำความรู้จักกับ Route

 • Laravel Route ตอนที่ 1 มาทำความรู้จักกับ Route
 • 2:37
 • Video

Laravel Route ตอนที่ 2 การรับเมทอดแบบ Get

 • Laravel Route ตอนที่ 2 การรับเมทอดแบบ Get
 • 1:59
 • Video

Laravel Route ตอนที่ 3 การรับเมทอดแบบ Post

 • Laravel Route ตอนที่ 3 การรับเมทอดแบบ Post
 • 4:26
 • Video

Laravel Route ตอนที่ 4 การรับพารามิเตอร์

 • Laravel Route ตอนที่ 4 การรับพารามิเตอร์
 • 1:55
 • Video

Laravel Route ตอนที่ 5 การกำหนดรูปแบบของพารามิเตอร์

 • Laravel Route ตอนที่ 5 การกำหนดรูปแบบของพารามิเตอร์
 • 1:54
 • Video

Laravel Route ตอนที่ 6 การเลือกที่จะรับหรือไม่รับพารามิเตอร์

 • Laravel Route ตอนที่ 6 การเลือกที่จะรับหรือไม่รับพารามิเตอร์
 • 1:28
 • Video

Laravel Route ตอนที่ 7 การตั้งชื่อย่อให้ route

 • Laravel Route ตอนที่ 7 การตั้งชื่อย่อให้ route
 • 1:56
 • Video

Laravel Route ตอนที่ 8 การจัดกลุ่มให้ route

 • Laravel Route ตอนที่ 8 การจัดกลุ่มให้ route
 • 2:22
 • Video

Laravel Route ตอนที่ 9 การกรองข้อมูลด้วย filter

 • Laravel Route ตอนที่ 9 การกรองข้อมูลด้วย filter
 • 6:11
 • Video

Laravel Route ตอนที่ 10 การสร้าง prefix ให้ route

 • Laravel Route ตอนที่ 10 การสร้าง prefix ให้ route
 • 2:47
 • Video

บทที่ 03 Eloquent

Laravel Collection การแปลงผลการคิวรี่ด้วย ToArray และ ToJson

 • Laravel Collection การแปลงผลการคิวรี่ด้วย ToArray และ ToJson
 • 3:53
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 1 การเพิ่มข้อมูล

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 1 การเพิ่มข้อมูล
 • 3:35
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 2 การแก้ไขข้อมูล

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 2 การแก้ไขข้อมูล
 • 2:22
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 3 การค้นหาข้อมูลทั้งหมดด้วย all

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 3 การค้นหาข้อมูลทั้งหมดด้วย all
 • 1:41
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 4 การนับผลการคิวรี่

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 4 การนับผลการคิวรี่
 • 1:12
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 5 การลบข้อมูล

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 5 การลบข้อมูล
 • 1:05
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 6 การค้นหาข้อมูลแบบถ้าไม่เจอโยนใส่ Error เลย ด้วย findorfail

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 6 การค้นหาข้อมูลแบบถ้าไม่เจอโยนใส่ Error เลย ด้วย findorfail
 • 2:40
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 7 การใช้งาน orwhere

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 7 การใช้งาน orwhere
 • 2:49
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 8 การใช้งาน whereIn

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 8 การใช้งาน whereIn
 • 2:07
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 9 ลบหลอกๆ ด้วย softdelete

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 9 ลบหลอกๆ ด้วย softdelete
 • 7:14
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 10 การแก้ไขข้อมูลแบบกำหนดเงื่อนไข

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 10 การแก้ไขข้อมูลแบบกำหนดเงื่อนไข
 • 2:37
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 11 การค้นหาแบบมีเงื่อนไขด้วย where

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 11 การค้นหาแบบมีเงื่อนไขด้วย where
 • 2:17
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 12 การลบแบบมีเงื่อนไขด้วย where delete

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 12 การลบแบบมีเงื่อนไขด้วย where delete
 • 1:16
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 13 สิ่งที่ต้องเตรียมในการใช้งาน hasMany

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 13 สิ่งที่ต้องเตรียมในการใช้งาน hasMany
 • 4:22
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 14 การค้นหาข้อมูลแบบ hasMany

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 14 การค้นหาข้อมูลแบบ hasMany
 • 1:20
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 15 การเพิ่มข้อมูลแบบ hasMany

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 15 การเพิ่มข้อมูลแบบ hasMany
 • 2:41
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 16 การลบข้อมูลแบบ hasMany

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 16 การลบข้อมูลแบบ hasMany
 • 1:40
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 17 การดึงข้อมูลที่สัมพันธ์กันแบบข้ามโมเดล ด้วย hasManyThrough

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 17 การดึงข้อมูลที่สัมพันธ์กันแบบข้ามโมเดล ด้วย hasManyThrough
 • 10:37
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 18 การตั้งค่าฐานข้อมูลก่อนจะทำ Many to Many

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 18 การตั้งค่าฐานข้อมูลก่อนจะทำ Many to Many
 • 2:20
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 19 การตั้งค่าโมเดลก่อนจะทำ Many to Many

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 19 การตั้งค่าโมเดลก่อนจะทำ Many to Many
 • 4:59
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 20 การเพิ่มข้อมูลลงตารางกลางที่ใช้ในการทำ Many to Many

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 20 การเพิ่มข้อมูลลงตารางกลางที่ใช้ในการทำ Many to Many
 • 2:27
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 21 การค้นหาแบบ Many to Many

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 21 การค้นหาแบบ Many to Many
 • 2:17
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 22 การลบแบบ Many to Many

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 22 การลบแบบ Many to Many
 • 1:32
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 23 การตั้งค่าก่อนจะทำ Morph

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 23 การตั้งค่าก่อนจะทำ Morph
 • 2:09
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 24 การเพิ่มข้อมูลแบบ Morph

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 24 การเพิ่มข้อมูลแบบ Morph
 • 2:39
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 25 การค้นหาข้อมูล แบบ Morph

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 25 การค้นหาข้อมูล แบบ Morph
 • 1:01
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 26 การแก้ไขข้อมูลแบบ Morph

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 26 การแก้ไขข้อมูลแบบ Morph
 • 1:56
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 27 การใช้เงื่อนไขในการลบแบบ Morph

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 27 การใช้เงื่อนไขในการลบแบบ Morph
 • 3:25
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 28 การสร้างสร้างคิวรี่ที่ใช้บ่อยด้วย Query Scope

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 28 การสร้างสร้างคิวรี่ที่ใช้บ่อยด้วย Query Scope
 • 3:10
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 29 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคิวรีด้วย Eager Loading

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 29 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคิวรีด้วย Eager Loading
 • 7:23
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 30 การดึงข้อมูลแบบเลือกจุดเริ่มต้นและจำกัดจำนวนด้วย offset และ take

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 30 การดึงข้อมูลแบบเลือกจุดเริ่มต้นและจำกัดจำนวนด้วย offset และ take
 • 2:01
 • Video

Laravel Eloquent ตอนที่ 31 การจำกัดการเพิ่มข้อมูลที่ละมากๆ ด้วย Mass assigment

 • Laravel Eloquent ตอนที่ 31 การจำกัดการเพิ่มข้อมูลที่ละมากๆ ด้วย Mass assigment
 • 5:32
 • Video

บทที่ 04 Schema

Laravel Migration ตอนที่ 1 migration คืออะไร

 • Laravel Migration ตอนที่ 1 migration คืออะไร
 • 3:05
 • Video

Laravel Migration ตอนที่ 2 สร้าง migration ด้วย make

 • Laravel Migration ตอนที่ 2 สร้าง migration ด้วย make
 • 2:05
 • Video

Laravel Migration ตอนที่ 3 ย้อนเวลาด้วย rollback

 • Laravel Migration ตอนที่ 3 ย้อนเวลาด้วย rollback
 • 1:47
 • Video

Laravel Schema ตอนที่ 1 การสร้างตาราง

 • Laravel Schema ตอนที่ 1 การสร้างตาราง
 • 2:42
 • Video

Laravel Schema ตอนที่ 2 การเก็บข้อมูลชนิด integer

 • Laravel Schema ตอนที่ 2 การเก็บข้อมูลชนิด integer
 • 1:02
 • Video

Laravel Schema ตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลชนิด text

 • Laravel Schema ตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลชนิด text
 • 1:29
 • Video

Laravel Schema ตอนที่ 4 การเก็บข้อมูลชนิด tinyint

 • Laravel Schema ตอนที่ 4 การเก็บข้อมูลชนิด tinyint
 • 1:11
 • Video

Laravel Schema ตอนที่ 5 การเก็บข้อมูลชนิด enum

 • Laravel Schema ตอนที่ 5 การเก็บข้อมูลชนิด enum
 • 1:15
 • Video

Laravel Schema ตอนที่ 6 การเก็บข้อมูลชนิด varchar

 • Laravel Schema ตอนที่ 6 การเก็บข้อมูลชนิด varchar
 • 2:01
 • Video

Laravel Schema ตอนที่ 7 การเก็บข้อมูลชนิด bigint

 • Laravel Schema ตอนที่ 7 การเก็บข้อมูลชนิด bigint
 • 1:10
 • Video

Laravel Schema ตอนที่ 8 การเลือกชนิดให้ตาราง

 • Laravel Schema ตอนที่ 8 การเลือกชนิดให้ตาราง
 • 3:18
 • Video

Laravel Schema ตอนที่ 9 การตั้ง foriegn key

 • Laravel Schema ตอนที่ 9 การตั้ง foriegn key
 • 4:02
 • Video

Laravel Schema ตอนที่ 10 จัดลำดับให้กับคอลัมน์

 • Laravel Schema ตอนที่ 10 จัดลำดับให้กับคอลัมน์
 • 1:26
 • Video

Laravel Schema ตอนที่ 11 การเพิ่มคอลัมน์ deleted_at

 • Laravel Schema ตอนที่ 11 การเพิ่มคอลัมน์ deleted_at
 • 1:31
 • Video

Laravel Schema ตอนที่ 12 การลบคอลัมน์

 • Laravel Schema ตอนที่ 12 การลบคอลัมน์
 • 1:27
 • Video

Laravel Schema ตอนที่ 13 เปลี่ยนชื่อคอลัมน์

 • Laravel Schema ตอนที่ 13 เปลี่ยนชื่อคอลัมน์
 • 1:31
 • Video

บทที่ 05 Auth

Laravel Auth ตอนที่ 1 การลงทะเบียน

 • Laravel Auth ตอนที่ 1 การลงทะเบียน
 • 5:54
 • Video

Laravel Auth ตอนที่ 2 การล็อกอิน

 • Laravel Auth ตอนที่ 2 การล็อกอิน
 • 7:09
 • Video

Laravel Auth ตอนที่ 3 การออกจากระบบ

 • Laravel Auth ตอนที่ 3 การออกจากระบบ
 • 3:32
 • Video

Laravel Auth ตอนที่ 4 การดึงข้อมูลคนที่ล็อกอิน

 • Laravel Auth ตอนที่ 4 การดึงข้อมูลคนที่ล็อกอิน
 • 2:41
 • Video

บทที่ 06 View

Laravel View ตอนที่ 1 การเรียกใช้ view

 • Laravel View ตอนที่ 1 การเรียกใช้ view
 • 3:24
 • Video

Laravel Viewตอนที่ 2 การส่งข้อมูลไปที่ view

 • Laravel Viewตอนที่ 2 การส่งข้อมูลไปที่ view
 • 2:33
 • Video

บทที่ 07 Form

Laravel Form ตอนที่ 1 การเปิดปิดฟอร์ม

 • Laravel Form ตอนที่ 1 การเปิดปิดฟอร์ม
 • 3:18
 • Video

Laravel Form ตอนที่ 2 การปรับแต่งฟอร์ม

 • Laravel Form ตอนที่ 2 การปรับแต่งฟอร์ม
 • 6:31
 • Video

Laravel Form ตอนที่ 3 การใช้งาน label

 • Laravel Form ตอนที่ 3 การใช้งาน label
 • 1:40
 • Video

Laravel Form ตอนที่ 4 การใช้งาน input

 • Laravel Form ตอนที่ 4 การใช้งาน input
 • 3:01
 • Video

Laravel Form ตอนที่ 5 การใช้งานฟอร์มชนิด email

 • Laravel Form ตอนที่ 5 การใช้งานฟอร์มชนิด email
 • 2:02
 • Video

Laravel Form ตอนที่ 6 การใช้งานฟอร์มชนิด password,checkbox และ radio

 • Laravel Form ตอนที่ 6 การใช้งานฟอร์มชนิด password,checkbox และ radio
 • 3:08
 • Video

Laravel Form ตอนที่ 7 สร้างฟอร์มที่ใช้บ่อยด้วย macro

 • Laravel Form ตอนที่ 7 สร้างฟอร์มที่ใช้บ่อยด้วย macro
 • 8:02
 • Video

Laravel Form ตอนที่ 8 สร้างดรอบดราวน์เลือกเดือนแบบรวดเร็ว

 • Laravel Form ตอนที่ 8 สร้างดรอบดราวน์เลือกเดือนแบบรวดเร็ว
 • 1:12
 • Video

Laravel Form ตอนที่ 9 สร้างดรอบดราวน์เลือกค่าแบบรวดเร็ว

 • Laravel Form ตอนที่ 9 สร้างดรอบดราวน์เลือกค่าแบบรวดเร็ว
 • 2:34
 • Video

บทที่ 08 Blade Template

Laravel Blade ตอนที่ 1 รู้จักกับ blade template

 • Laravel Blade ตอนที่ 1 รู้จักกับ blade template
 • 3:12
 • Video

Laravel Blade ตอนที่ 2 การใช้งาน for

 • Laravel Blade ตอนที่ 2 การใช้งาน for
 • 1:42
 • Video

Laravel Blade ตอนที่ 3 การใช้งาน for each

 • Laravel Blade ตอนที่ 3 การใช้งาน for each
 • 2:12
 • Video

Laravel Blade ตอนที่ 4 การใช้งาน view อื่นๆ ด้วย include

 • Laravel Blade ตอนที่ 4 การใช้งาน view อื่นๆ ด้วย include
 • 2:59
 • Video

Laravel Blade ตอนที่ 5 การใช้งาน if else

 • Laravel Blade ตอนที่ 5 การใช้งาน if else
 • 1:35
 • Video

Laravel Blade ตอนที่ 6 การเรียกใช้งาน css,js

 • Laravel Blade ตอนที่ 6 การเรียกใช้งาน css,js
 • 5:56
 • Video

Laravel Blade ตอนที่ 7 มาสร้าง layout กัน

 • Laravel Blade ตอนที่ 7 มาสร้าง layout กัน
 • 7:40
 • Video

บทที่ 09 Controller

Laravel Controller การสร้าง controller

 • Laravel Controller การสร้าง controller
 • 3:26
 • Video

Laravel Session ตอนที่ 2 การแก้ไขค่าใน session

 • Laravel Session ตอนที่ 2 การแก้ไขค่าใน session
 • 2:30
 • Video

บทที่ 10 Session

Laravel Session ตอนที่ 1 การสร้างและเรียกใช้งาน session

 • Laravel Session ตอนที่ 1 การสร้างและเรียกใช้งาน session
 • 2:33
 • Video

Laravel Session ตอนที่ 3 การดึงค่าทั้งหมดใน session

 • Laravel Session ตอนที่ 3 การดึงค่าทั้งหมดใน session
 • 2:14
 • Video

Laravel Session ตอนที่ 4 ตรวจว่ามี session ไหม

 • Laravel Session ตอนที่ 4 ตรวจว่ามี session ไหม
 • 2:06
 • Video

Laravel Session ตอนที่ 5 การใช้งาน flash

 • Laravel Session ตอนที่ 5 การใช้งาน flash
 • 3:02
 • Video

Laravel Session ตอนที่ 6 การลบ session ทีละตัว

 • Laravel Session ตอนที่ 6 การลบ session ทีละตัว
 • 1:29
 • Video

Laravel Session ตอนที่ 7 การล้างค่า session

 • Laravel Session ตอนที่ 7 การล้างค่า session
 • 1:53
 • Video

บทที่ 11 Cookies

Laravel Cookie ตอนที่ 1 การสร้าง Cookie

 • Laravel Cookie ตอนที่ 1 การสร้าง Cookie
 • 2:15
 • Video

Laravel Cookieตอนที่ 2 การดึงค่ามาใช้

 • Laravel Cookieตอนที่ 2 การดึงค่ามาใช้
 • 1:02
 • Video

Laravel Cookieตอนที่ 3 การสร้าง Cookie แบบไม่หมดอายุ

 • Laravel Cookieตอนที่ 3 การสร้าง Cookie แบบไม่หมดอายุ
 • 2:01
 • Video

บทที่ 12 Request

Laravel Request ตอนที่ 1 การตรวจสอบว่าเป็น Ajax ไหม

 • Laravel Request ตอนที่ 1 การตรวจสอบว่าเป็น Ajax ไหม
 • 7:48
 • Video

Laravel Request ตอนที่ 2 การตรวจสอบว่าเป็น Browser อะไร

 • Laravel Request ตอนที่ 2 การตรวจสอบว่าเป็น Browser อะไร
 • 1:18
 • Video

Laravel Request ตอนที่ 3 การตรวจสอบ Url ที่เรียกเข้ามา

 • Laravel Request ตอนที่ 3 การตรวจสอบ Url ที่เรียกเข้ามา
 • 2:06
 • Video

Laravel Request ตอนที่ 4 การดึงค่า Url ที่เรียกเข้ามา

 • Laravel Request ตอนที่ 4 การดึงค่า Url ที่เรียกเข้ามา
 • 1:00
 • Video

Laravel Request ตอนที่ 5 การดึงค่า Url ในส่วนที่ต้องการ

 • Laravel Request ตอนที่ 5 การดึงค่า Url ในส่วนที่ต้องการ
 • 3:32
 • Video

Laravel Request ตอนที่ 6 การดึงข้อมูลของ server

 • Laravel Request ตอนที่ 6 การดึงข้อมูลของ server
 • 2:06
 • Video

บทที่ 13 Response

Laravel Response การใช้งานฟังก์ชัน make

 • Laravel Response การใช้งานฟังก์ชัน make
 • 1:26
 • Video

บทที่ 14 Hash

Laravel Hash ตอนที่ 1 การสร้าง hash

 • Laravel Hash ตอนที่ 1 การสร้าง hash
 • 1:05
 • Video

Laravel Hash ตอนที่ 2 การตรวจ hash

 • Laravel Hash ตอนที่ 2 การตรวจ hash
 • 3:07
 • Video

บทที่ 15 Input

Laravel Input ตอนที่ 1 การรับค่าจากฟอร์ม

 • Laravel Input ตอนที่ 1 การรับค่าจากฟอร์ม
 • 1:57
 • Video

Laravel Input ตอนที่ 2 การตรวจสอบว่ามีค่าที่ต้องการไหม

 • Laravel Input ตอนที่ 2 การตรวจสอบว่ามีค่าที่ต้องการไหม
 • 2:25
 • Video

Laravel Input ตอนที่ 3 การอัพโหลดไฟล์

 • Laravel Input ตอนที่ 3 การอัพโหลดไฟล์
 • 6:49
 • Video

บทที่ 16 Redirect

Laravel Redirect ตอนที่ 1 การส่งกลับด้วยชื่อของ route

 • Laravel Redirect ตอนที่ 1 การส่งกลับด้วยชื่อของ route
 • 3:57
 • Video

Laravel Redirect ตอนที่ 2 การส่งกลับด้วย url เลย

 • Laravel Redirect ตอนที่ 2 การส่งกลับด้วย url เลย
 • 3:36
 • Video

บทที่้ 17 Validation

Laravel Validation ตอนที่ 1 มาทำความารู้จักกันก่อน

 • Laravel Validation ตอนที่ 1 มาทำความารู้จักกันก่อน
 • 4:31
 • Video

Laravel Validation ตอนที่ 2 ภาพรวมของการใช้ validation

 • Laravel Validation ตอนที่ 2 ภาพรวมของการใช้ validation
 • 6:47
 • Video

Laravel Validation ตอนที่ 3 ภาพรวมของกฏที่ใช้ในการตรวจสอบ

 • Laravel Validation ตอนที่ 3 ภาพรวมของกฏที่ใช้ในการตรวจสอบ
 • 2:26
 • Video

Laravel Validation ตอนที่ 4 การสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด

 • Laravel Validation ตอนที่ 4 การสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 • 3:50
 • Video