บริษัท GENCO รับสมัครตำแหน่งงาน Senior Programmer 1 ตำแหน่ง

636 รับสมัครงาน (Job)

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

General Environmental Conservation Public Company Limited

  ต้องการรับสมัครตำแหน่งงาน Senior Programmer 1 ตำแหน่ง

ลักษณะการทำงาน :

1.ศึกษาดำเนินการ รวบรวม วิเคราะห์ความต้องการ (Users Requirement) และแก้ไขปัญหาต่างๆของระบบงาน IT ในองค์กร

2.วางแผนและดำเนินการออกแบบในการสร้าง Prototype Design และจัดทำเอกสารคู่มือต่างๆ (Documentation) ให้กับระบบงาน IT และUsers

3.เขียนโปรแกรม (Coding Program) ระบบงาน ERP และ ระบบงาน Non ERP (Web base Application) ตลอดจนสนับสนุนและแก้ไขปัญหาต่างๆของทั้งสองระบบงานในองค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.พัฒนา ควบคุม และสนับสนุนระบบงานฐานข้อมูล (Database) ขององค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.วางแผนและดำเนินการฝึกอบรมระบบงานคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าทีทุกหน่วยงานในองค์กร

6.วางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบงานคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าทีทุกหน่วยงานในองค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

7.ศึกษานวตกรรมเทคโนยีทางคอมพิวเตอร์ใหม่ๆเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์ในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :

1.เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สถิติ-คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน Software Development อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 3.มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม (Coding Program) ระบบงาน Web based Application ได้แก่ โปรแกรมภาษา .Net หรือ C# หรือ JAVA เป็นต้น อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 4. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม (Coding Program) บนระบบงาน ERP และพัฒนาควบคุมระบบงานฐานข้อมูล (Database) ขององค์กรอย่างน้อย 1ปีขึ้นไป 5. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบของการทำงานแบบโครงการ(Project)ได้เป็นอย่างดี 

2. มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน Software Development อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

3.มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม (Coding Program) ระบบงาน Web based Application ได้แก่ โปรแกรมภาษา .Net หรือ C# หรือ JAVA เป็นต้น อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

4. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม (Coding Program) บนระบบงาน ERP และพัฒนาควบคุมระบบงานฐานข้อมูล (Database) ขององค์กรอย่างน้อย 1ปีขึ้นไป

5. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบของการทำงานแบบโครงการ(Project)ได้เป็นอย่างดี

สนใจติดต่อ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (General Environmental Conservation Public Company Limited) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0-2502-0900-99

โทรสาร : 0-2502-0999

Website : www.genco.co.th/

คำตอบ/อธิบาย

ไม่พบผลลัพธ์