การ Register Script ลักษณะนี้เรียกว่าเป็นการ Register แบบ Inline โดยหลังจากประมวลผลแล้วจะมีการเขียน Script ลงบนหน้า Application โดยตรงโดยที่ไม่ได้ Link มาเหมือนแบบอื่นๆ โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

<?php
Yii::app()->clientScript->registerScript('JS',"
      $('#loading-btn').on(ace.click_event, function() {
      var btn = $(this);
      btn.button('loading')
      setTimeout(function() {
        btn.button('reset')
      }, 2000)
    });

    $('#id-button-borders').attr('checked', 'checked').on('click', function() {
      $('#default-buttons .btn').toggleClass('no-border');
    });
");
?>

จะเห็นว่าจะมีการสร้าง jQuery(function($){…} ให้โดยอัตโนมัติ

<script type="text/javascript">
/*<![CDATA[*/
jQuery(function($) {
      $('#loading-btn').on(ace.click_event, function() {
      var btn = $(this);
      btn.button('loading')
      setTimeout(function() {
        btn.button('reset')
      }, 2000)
    });
    $('#id-button-borders').attr('checked', 'checked').on('click', function() {
      $('#default-buttons .btn').toggleClass('no-border');
    });
});
/*]]>*/
</script>

 

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com