คลาส(Class)

มานพ กองอุ่น php class 1,827

ในการกำหนดคลาส(Class) นั้นเริ่มต้นด้วย keyword ว่า class จากนั้นตามด้วยชื่อคลาส และตามด้วยเครื่องหมายปีกกา ซึ่งภายในคลาสจะประกอบไปด้วย คุณสมบัติ(Property) และพฤติกรรมหรือระเบียบวิธีการ(Method) 

การตั้งชื่อคลาส(Class) สามารถตั้งได้ตามรูปแบบของ PHP โดยเริ่มจากตัวอักษรหรือ _ (Underscore) แล้วตามด้วยตัวอักษร ตัวเลขหรือ _

ในตัวคลาส(Class) (อยู่ภายใต้เครื่องหมาย {}) จะประกอบไปด้วย คุณสมบัติ(Property) ซึ่งมี ค่าคงที่(Constants) และตัวแปร(Variable) ต่างๆ  และพฤติกรรม(Method) ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ นั่นเอง

ตัวอย่างการสร้างคลาส(Class)

<?php
class MyClass
{
  //กำหนดคุณสมบัติ(Property)
  public $myvar = 'สวัสดีชาวโลก';

  //กำหนดพฤติกรรม(Method)
  public function showMyvar(){
    echo $this->myvar;
  }
}

ตัวแปรแฝง(pseudo-variable) $this นั้นเกิดขึ้นเมื่อเรียกจากวัดถุ(Object) ซึ่งจะกล่าวถึงวัตถุ(Object) ที่สร้างจากคลาส(Class) ในลำดับต่อไป ในที่นี้ $this เปรียบเสมือนการเรียกตัวของคลาส(Class) ซึ่งสามารถเรียก คุณสมบัติ(Property) และพฤติกรรม(Method) ได้ ในที่นี้มีการเรียกคุณสมบัติ(Property) $this->myvar เมื่อมีการเรียกใช้งานพฤติกรรม(Method) showMyvar() ก็จะปรากฏข้อความ สวัสดีชาวโลก นั่นเอง

ที่มา:http://php.net/manual/en/language.oop5.basic.php

 


หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น
admin

 • 2 เพื่อน
 • 16 ผู้ติดตาม
 • 773 โพสต์