สำหรับการใช้งาน domain ที่เป็น SSL ใน Yii framework 2 นั้นเราสามารถกำหนดใน server ที่เป็น apache ด้วยการเขียน .htaccess แล้ววางใน root ของ project

backend/
common/
frontend/
.htaccess

โดยสร้างไฟล์ดังนี้

Options -Indexes

RewriteEngine on
RewriteRule  (^backend) backend/web/$1 [L]

RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^public
RewriteRule ^(.*)$ frontend/web/$1 [L]

Options +FollowSymlinks

เมื่อเข้า ไม่ว่าจะเข้าแบบใช้ www หรือ ไม่มี www ก็จะถูก เปลี่ยนเป็น https:// ที่มี www และ ไม่มี www อัตโนมัติ

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com