การใช้งาน Link

11 เม.ย. 2016, 16:57:47

2,790

    อีกส่วนที่สำคัญนั่นก็คือการทำ Link โดยใน Application ค่อนข้างมีการใช้งานบ่อยซึ่ง Link นั้นก็มี Helper ที่ทำงานเฉพาะ นั่นก็คือ CHtml::link() สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.yiiframework.com/doc/api/1.1/CHtml#link-detail 
    สำหรับการใช้งานนั้นจะมี Class Reference ดังนี้ public static string link(string $text, mixed $url='#', array $htmlOptions=array ( )) โดยมี
$text คือ ข้อความ Link
$url คือ Link 
$htmlOptions คือ การกำหนด Attribute อื่นๆ เช่น class, title เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้งาน
การใช้งานพื้นฐาน

echo CHtml::link(‘ข้อความ’,array(‘controller/action’));
จะได้ผลลัพท์ดังนี้
<a href=”index.php?r=controller/action”>ข้อความ</a>
หรือ 
<a href=”controller/action”>ข้อความ</a> (กรณีเปิดการใช้งาน urlManager)
การสร้าง Link แบบส่งค่า
echo CHtml::link(‘ข้อความ’,array(‘controller/action’,’param1’=>’value1’,’param2’=>’value2’));
จะได้ผลลัพท์ดังนี้
<a href=”index.php?r=controller/action&param1=value1&param2=value2”>ข้อความ</a>

การสร้าง Link ใน Controller เดียวกัน
echo CHtml::link(‘ข้อความ’,array(‘action’));

การสร้าง Link ไปที่ Module
echo CHtml::link(‘ข้อความ’,array(‘/module/controller/action’));

การเปิด Link ใน Tab ใหม่
echo CHtml::link(‘ข้อความ’,array(‘controller/action’,’param1’=>’value1’),array(‘target’=>’_blank’));

การใส่ Class และกำหนด Id
echo CHtml::link(‘ข้อความ’,array(‘controller/action’,’param1’=>’value1’),array(‘class’=>’ชื่อ class’,’id’=>’ชื่อ id’));

กำหนดให้ Confirm ก่อนเปิด Link
echo CHtml::link(‘ข้อความ’,’#’,array(‘submit’=>array(‘delete’,’id’=>$data->ID),’confirm’=>’แน่ใจว่าต้องการลบ?’);

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com