เรียนรู้ Vue2 Step by Step ฟรี

wave

เรียนรู้ Vue2 Step by Step ฟรี

มานพ กองอุ่น 29 เม.ย. 2017 14:07:27 13,661

เรียนฟรี Vue JS 2 ซึ่งมีทั้งหมด 30 ซีรี่ส์ เป็นคอสเรียนฟรีทั้งหมด เชื่อว่าจะช่วยให้สามารถเพิ่ม Skill ขึ้นมาอีก สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ JS นะครับ สำหรับคอสนี้เน้นการนำ Laravel มาทำส่วน Backend และ ให้ทำงานร่วมกันกับ Vue2 โดยมีรายละเอียดคอสดังนี้

 1. Basic Data Binding Let's begin with a review of basic data binding in Vue. You'll get your first glimpse into the framework's wonderful, and automatic, reactivity.
 2. Setup Vue Devtools Let's install Vue Devtools sooner, rather than later. As you'll see, this gives us a portal into any Vue instance on the page. Especially in these early stages, you'll get a lot of use out of this Chrome extension.

 3. Lists In real life, we're often working with arrays, rather than strings. In this episode, you'll learn how to use the v-for directive to filter through a list of items and render them on the page. We'll also continue our review of reactivity, in the process.

 4. Vue Event Listeners In the previous episode, we defaulted to traditional event listeners and DOM traversal. Luckily, though, there's a simpler way with Vue. Let's review the v-on directive for registering event listeners.

 5. Attribute and Class Binding We haven't yet reviewed attribute binding in Vue. This is a key concept to understand, so make sure that you pay attention over the next few minutes. We can use the v-bind directive to bind a property in our model to any element attribute.

 6. The Need for Computed Properties Often, you'll find that a piece of data needs a bit of calculation, before it's rendered onto the page. In such instances, Vue's computed properties are exactly what you require.

 7. Components 101 Let's begin reviewing Vue components. You'll make heavy use of these, as you begin to harness all that Vue has to offer, so pay special attention to the next several episodes.

 8. Components Within Components Not only can we create single components, but, of course, any component may further consist of child components. In this episode, let's review a basic example of that very thing.

 9. Practical Component Exercise #1: Message Let's begin reviewing the process of creating an assortment of practical components for your own projects. We'll start with a simple one: convert Bulma's "message" component into a full-fledged Vue component with behavior.

 10. Practical Component Exercise #2: Modal Let's move on to our next practical component exercise. A traditional modal box provides some key learning points. In particular, we're going to learn how to communicate between components. What happens if one Vue instance or component needs to be notified when a particular action takes place? How might we broadcast such things?

 11. Practical Component Exercise #3: Tabs Let's review one more practical component exercise, before moving on to new topics. Let's re-create the common tabs feature that you've seen on so many websites. This will give us a number of interesting techniques to review.

  View the source for this episode on GitHub.

 12. Component Communication Example #1: Custom Events Let's begin reviewing the options you have, when it comes to communication between Vue components. Or, in other words, how can one component notify another about a particular action or event that just took place?

 13. Component Communication Example #2: Event Dispatcher FREE

  The next choice you have, to allow for communication between Vue components, is creating your own event dispatcher. Don't worry: this is much easier than it sounds, due to the fact that every Vue instance already implements the necessary interface!

 14. Named Slots in a Nutshell So far, we've only reviewed default component slots. Or, in other words, "take this bit of content, and insert it right there, as designated by the slot tags. But what about when we require more control? A modal component is a perfect example of this. If you want to slot a header section in one place, and a footer section in another, named slots are exactly what you need.

  View the source code for this example on GitHub.

 15. Single-Use Components and Inline Templates Not every component needs to be generic and reusable. Sometimes, a single, view-specific component is exactly what the doctor ordered. In this episode, we'll review the basic concept, and then discuss when you might reach for the inline-template attribute to nest your template directly in your HTML file.

 16. Webpack and vue-cli Let's begin focusing on structure, and how you'll build actual applications with Vue. That means we're ready to learn both Webpack and vue-cli. I will warn you ahead of time: this can be a little confusing. But just stick with me, and we'll iron out all the kinks as best as we can.

  As an aside, if you use Laravel, you'll be happy to know that the framework offers some facilities to make this whole process even simpler. We'll review that soon.

 17. Hot Module Replacement Hot module replacement is incredibly cool. Yes, it will automatically refresh the page each time you change a component; however, what's particularly neat is that the state for all components will remain unchanged. Think of it like "Live Reload" for every single component in your application. In this video, I'll quickly demonstrate how it works.

 18. Vue Ajax Requests With Axios Vue doesn't provide any specific AJAX functionality out of the box. Instead, you have the entire spectrum of the JavaScript community to pull from. Maybe you're already using jQuery? If so, $.ajax will do the trick. Want a native option? Consider the fetch API (just don't forget to include a polyfill for older browsers). Or, maybe a general purpose library will do the trick? In this lesson, we'll review Axios: a clean and simple HTTP request API that you can be integrated into any project within seconds.

 19. Object-Oriented Forms: Part 1 Let's review some techniques that we might implement to DRY up our form interactions. If you've ever noticed yourself writing the same exact code, over and over, for each form, then extracting a Form class may be exactly what you need. Let's get started with part one of this two-part series.

 20. Object-Oriented Forms: Part 2 Now that we have our validation error handling in place, we can move on to extracting a dedicated Form class. This class can be responsible for resetting itself, submitting the AJAX request to our server, and more. Ready to dig in?

  Once you finished this lesson, it's over to you. How might you expand these two classes two simplify your form interaction even further? Get started, and then let us know what you came up with in the comments.

  The completed source code for this lesson is available on GitHub.

 21. Object-Oriented Forms: Part 3 Let's take one more episode to refactor our code and address some community questions from the previous episode. Specifically, we'll update the Form class to return a Promise when submitted, we'll create a few AJAX helper methods, and, lastly, we'll refactor two methods to improve clarity. Ready?

  You may review the updated JavaScript on GitHub.

 22. Webpack Config From Scratch You've learned a bit about vue-loader already; however, for learning purposes, let's build up a Webpack configuration file from scratch, so that we can begin extracting and importing modules. This will give you a solid review of the fundamentals, while also providing an opportunity to review just how powerful (yet initially confusing) all this stuff can be. Don't worry: in the next episode, I'll show you some options to simplify new projects that use Webpack.

  You may review the completed webpack.config.js file from this lesson on Github, and can learn more about Webpack's concepts on their website.

 23. This is Laravel Mix One issue, with any build tool, is that for each new project, you have to reproduce the entire setup again and again. Wouldn't it be useful if we could optimize for the 80% of folks who simply want general ES2015 + module compilation, some CSS preprocessing, and possibly a few other common tasks? And for the remaining 20%, well, they should have access to the underlying configuration file, so that they may tweak it to their project's exact needs. Well, that's exactly what Laravel Mix does for you.

 24. Shared State 101 Let's begin reviewing shared state. You'll absolutely run into this before too long. If you have multiple Vue instances or components that need access to the same data - and they also need to be in sync with one another - how exactly do we allow for that?

 25. Custom Input Components You'll surely come across instances in your own projects, where you'd like to wrap a form input within a custom component. This way, you can have a single place to attach all custom sanitization, validation, and behavior. However, in the process, you'll also find that the useful v-model directive no longer works the way it usually does.

  In this episode, we'll learn exactly what Vue's v-model does, and then review how to make it work on any custom component. View the demo for this lesson on GitHub.

 26. Vue SPA Essentials: Routing As a workflow exercise, over the next few episodes, we'll review some essential topics related to building a full SPA with Vue 2. First up, we should discuss client-side routing, and how that fits into Vue. As always, we'll start entirely from scratch, and build up our project.

  View the source code for this episode on GitHub.

 27. SPAs and the Backend A single-page application still needs to fetch its data from somewhere. In this episode, we'll work with Laravel a bit to build up a Status model, and its associated data. Then, once we register the necessary route endpoint, we can return this data as JSON. This way, Vue and Axios can easily fetch the data they require from our server.

 28. Vue Filters In the previous episode, we referenced a simple function to render a relative date for each stream. However, Vue filters are more appropriate for basic string manipulation operations like this.

 29. Dedicated Form Components Let's continue with our Stream demo app, and review the process of adding new statuses to the stream. To allow for this, we'll create a dedicated form component, pull in the Form and Errors classes from the Object-Oriented Forms episodes, and then update our Laravel backend code.

 30. Testing Vue: Part 1 In this episode, we'll setup the excellent Ava test framework, and begin testing a basic Vue component from scratch. As you'll find, there are a few small gotchas that you'll want to be aware of.

  You may view the source for this episode on GitHub.

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าบทเรียน

ความคิดเห็น