Report.js สร้างรายงานแบบง่ายดาย

wave

Report.js สร้างรายงานแบบง่ายดาย

มานพ กองอุ่น 8 พ.ย. 2014 21:08:45 5,421

Report.js เป็น jQuery PlugIn สำหรับแสดงผลแบบกราฟ ทำให้เรื่องกราฟเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการใช้งานนั้นจะต้องเพิ่มส่วน jqery และ chart.js เข้ามาอีกด้วย

ความคิดเห็น