ต้องการแสดงค่าจากตารางหลงใน Dropdownlist

wave
Yutthanagorn Tonggoy
2,110
สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)
ต้องการแสดงค่าจากตารางหลงใน Dropdownlist

<div class="row">
        <?php echo $form->labelEx($model,'ACSQN_ID'); ?>
        <?php echo $form->dropDownList($model, 'ACSQN_ID',
                    CHtml::listData(ACSQN::model()->findAll(array('order'=>'ID')),'ID','AC_RTAFName',
                    function($ID){ return $ID->ID; })  ,array('empty'=>'เลือกรายการ ACSQN_ID'));  
        ?>
        <?php echo $form->error($model,'ACSQN_ID'); ?>

</div> 

จาก Code ข้างต้นมันจะโชว์แค่ AC_RTAFName ในช่อง Dropdown จะทำยังไงให้มันโชว์มากกว่า 1 ฟิว เช่นผมต้องการให้มันโชว์ AC_RTAFName / AC_Type

1 ความคิดเห็น

  • มานพ กองอุ่น
'AC_RTAFName'

ปรับเป็น

function($model){ return $model->AC_RTAFName.' '.$model->AC_Type; }