สร้างการ์ดและเพิ่มสมาชิกในTrelloใช้api Manatee.Trello ติดบัคตรงช่วงเพิ่มสมาชิกครับ

wave
5806021612039
1,857
สังคมนักพัฒนาระบบ (Community)
สร้างการ์ดและเพิ่มสมาชิกในTrelloใช้api Manatee.Trello ติดบัคตรงช่วงเพิ่มสมาชิกครับ

#r"Manatee.Trello.dll"
#r"Manatee.Json.dll"
using System.Net;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Windows;
using Manatee.Trello;
using Manatee.Json;
public static async Task<HttpResponseMessage> Run(HttpRequestMessage req, TraceWriter log)
{
  string Appkey = "df45ee60b0ff10c19377354490f7054b";
  string Token = "6af303020a7a4d24d9cf5a1dd8adf2e5ff95c46888b0371c0b2dba45b2a32d7d";
  string BoardID = "5b40363293193091c1ba5013";
  string ListID = "5b40363293193091c1ba5015";
  string name ="CardAddMember";
  string description ="desccccc";
  string duedate ="2019-08-04";
  string iscomplete =true;
  string[] user = {"userinboard","notusername","userinboard"};
    try 
    {
      DateTime duedatetime = DateTime.Parse(duedate);//time
      bool torf = Boolean.Parse(iscomplete);//finish work check
      TrelloAuthorization.Default.AppKey = Appkey;
      TrelloAuthorization.Default.UserToken = Token;
      ITrelloFactory factory = new TrelloFactory(); 
      var List = factory.List(ListID);
      var Board = factory.Board(BoardID);
      //var MemberType = factory.Board();
      char[] commaSeparator = new char[] { ',' };
      string[] authors = user.Split(commaSeparator, StringSplitOptions.None);
      var card = await List.Cards.Add(name,description,null,duedate,iscomplete,null,null);

        foreach (string author in authors){
          var Member = factory.Member(author); 
          await Board.Memberships.Add(Member); // Add member in a board but cant add
          await card.Members.Add(Member); //add member in card
        }  

    var response = new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.OK);
    return response;
    }
    catch //find some err [example not find user]
    {  
      return new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.NotFound);
    }
}


1. ถ้าผมเพิ่ม username ที่เป็นสมาชิกในบอร์ดแต่เพิ่มซ้ำกัน  

{ "adwin", "adwin", "robert", "dave"} 

มันจะเพิ่ม adwin1 เข้าไปให้แต่พอถึง adwin2 มันก็จะเด้งออกจากลูปแล้วจบการทำงานเลย
ซึ่งผมอยากให้มันวนทำงาน robert , dave ให้ครับตามจำนวน username

2. ถ้าผมเพิ่ม username ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในบอร์ดหรือ เพิ่มusername ที่คิดมามั่วๆเลย
จะเป็นเหมือนกรณีแรกคือ พอถึงตอนที่วนลูปแล้วเป็นตัว username ตัวมั่วนี้มา มันจะไม่เพิ่มสมาชิก
ลงในการ์ดให้ และหยุดลูปแล้วจบการทำงานเลย
ซึ่งผมอยากให้มันวนทำงานให้ครับตามจำนวน usernameเหมือนข้อ 1

3. ผมลองแก้ปัญหาข้อ 2 โดยการเพิ่ม username ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในบอร์ดเข้าไปภายในบอดแต่ก็ไม่สำเร็จ

ข้อถามผู้รู้หน่อยครับผมจะแก้ตรงไหนดี

0 ความคิดเห็น
ไม่พบผลลัพธ์