แก้ปัญหาการ Garbage Collection ของ Session PHP ใน Windows Server / IIS

wave
มานพ กองอุ่น 14 ก.ค. 2021 15:16:48 3,911

หลายๆ server เกิดปัญหา Garbage Collation ไม่สามารถเคลียร์ Session ค้างในระบบได้ อาจเกิด error ที่หน้าเว็บไซต์ลักษณะดังนี้

PHP Notice:  session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(C:\Windows\TEMP) failed: No error (0)

เนื่องจาก Apppool ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้โดยติด permission วิธีแก้ไขให้พิมพ์คำสั่งในการเพิ่ม Apppool สำหรับเข้าถึง โดยเปิด cmd แบบ administrator แล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้

icacls c:\windows\TEMP\ /inheritance:e /grant "IIS APPPOOL\your-user-pool:(OI)(CI)M" /t /c /Q

โดยที่ your-user-pool นั้นสามารถดูได้จาก Application Pools ใน IIS 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com