wave
ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์
สร้าง GO API ด้วย Echo Framework

ในบทเรียนรู้นี้เรามาสร้าง API อย่างง่ายเพื่อการเรียนรู้ภาษา GO ที่เขาว่าเร็ว แรง ทะลุนรกกัน เริ่มจากการติดตั้ง Echo Framework เลยแล้วกันครับ ในที่นี้จะใช้ MariaDB เป็นฐานข้อมูล mkdir my cd my go get -u github.com/labstack/echo/... ติดตั้ง Package ด้านการทำงานกับ Database ในที่นี้ใช้...

12,397