ในการเพิ่มข้อมูล Field ที่เก็บข้อมูลแบบ Text ควรที่จะมี Editor สำหรับเป็นตัวช่วยเขียนเนื้อหา ตัวอย่างเช่นการเขียนบันทึก (Weblog) หากเรามีการกำหนดรูปแบบตัวหนา ตัวเอง ตัวขีดเส้นใต้ หรืออื่นๆ แล้วบันทึกลงในฐานข้อมูล เมื่อมีการดึงข้อมูลมาแสดงผล รูปแบบต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้ก็จะแสดงผลตามด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในช่องกรอกที่เป็นลักษณะ TextArea จึงควรมี Editor สำหรับช่วยเขียนเนื้อหา โดยใน YiiBooster นั้นได้รวมเอา CKEditor มาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว โดยมีรูปร่างหน้าตาดังตัวอย่าง

สำหรับการกำหนดให้กำหนดในไฟล์ที่แสดงผลส่วนใหญ่จะอยู่ใน _form.php ดังนี้

<?php echo $form->labelEx($model,'address');?> เป็นการแสดง Label ที่ดึงมาจาก Model

จากนั้นเรียกใช้งาน widget TbCKEditor เพื่อสร้าง Editor โดยส่ง $model จาก controller เข้าไป และกำหนด Attribute เป็นตัวที่ต้องการในที่นี้คือ address นั่นเอง เมื่อเรียกใช้งานก็จะแสดงผลดังนี้

 

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com