การนำข้อมูลจากตารางอื่นมาแสดงเป็น Drop Down List นั้นจะค่อนข้างใช้บ่อย เช่น การเพิ่มสินค้าที่ดึงประเภทสินค้ามาเป็นรายการให้เลือก เป็นต้น
โดยจะแก้ไขที่ไฟล์ _form.php

จากนั้นแสดงผลข้อมูลจะเห็นเป็น Drop Down List ดังนี้

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com