สร้าง API Provider สำหรับการเรียกใช้งาน API ใน Flutter

wave
มานพ กองอุ่น 8 ก.ค. 2019 17:44:01 14,220

สำหรับบทเรียนรู้นี้เป็นการสร้าง API Provider สำหรับการเรียก API เพื่อนำข้อมูลมาแสดงที่ List View สำหรับตัวอย่างการใช้งาน แต่ก่อนอื่นให้ทำการติดตั้ง package เพิ่มเติมก่อนคือ 

 http: any
 intl: any
 html2md: any
 flutter_markdown: any

โดยเปิดไฟล์ pubspec.yaml จากนั้นเพิ่ม package ลักษณะดังนี้


dependencies:
 flutter:
  sdk: flutter

 # The following adds the Cupertino Icons font to your application.
 # Use with the CupertinoIcons class for iOS style icons.
 cupertino_icons: ^0.1.2
 splashscreen: any
 http: any
 intl: any
 html2md: any
 flutter_markdown: any

สร้าง Class API Provider

lib/api_provider.dart

import 'package:http/http.dart' as http;

class ApiProvider {
 ApiProvider();

 String apiUrl = 'https://api.yourdomain.com/v1';

 Future<http.Response> getPost() async {
  return await http.get('$apiUrl/post');
 }

 Future<http.Response> getPostView(int id) async {
  return await http.get('$apiUrl/post/$id');
 }
}

มี 2 method ที่สร้างเพื่อเรียก API นั่นคือ getPost() โดยจะเรียกรายการ Post ทั้งหมด และ getPostView() โดยเรียกรายการ  Post ที่กดเปิดดู

สร้างไฟล์ helper.dart 

สร้างไฟล์ helper.dart เพื่อเรียกใช้งานในตัวอย่างนี้จะเรียกใช้งานการแปลง timestamp เป็น ตัวหนังสือ เช่น 2 วันที่แล้ว เป็นต้น ดูตัวอย่างโค้ด

import 'package:intl/intl.dart';

class Helper {
 Helper();
 

 String readTimestamp(int timestamp) {
  var now = new DateTime.now();
  var format = new DateFormat('HH:mm a');
  var date = new DateTime.fromMillisecondsSinceEpoch(timestamp * 1000);
  var diff = now.difference(date);
  var time = '';

  if (diff.inSeconds <= 0 ||
    diff.inSeconds > 0 && diff.inMinutes == 0 ||
    diff.inMinutes > 0 && diff.inHours == 0 ||
    diff.inHours > 0 && diff.inDays == 0) {
   time = format.format(date);
  } else if (diff.inDays > 0 && diff.inDays < 7) {
   if (diff.inDays == 1) {
    time = diff.inDays.toString() + ' วันที่แล้ว';
   } else {
    time = diff.inDays.toString() + ' วันที่แล้ว';
   }
  } else {
   if (diff.inDays == 7) {
    time = (diff.inDays / 7).floor().toString() + ' สัปดาห์ที่แล้ว';
   } else {
    time = (diff.inDays / 7).floor().toString() + ' สัปดาห์ที่แล้ว';
   }
  }

  return time;
 }
}

สร้างไฟล์ main_page.dart

เป็นไฟล์หลักที่โหลดรายการ post มาแสดงผลใน list tile

import 'dart:convert';

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:yourpackage/api_provider.dart';
import 'post_view_page.dart';
import 'package:yourpackage/helper.dart';

class MainPage extends StatefulWidget {
 @override
 _MainPageState createState() => _MainPageState();
}

class _MainPageState extends State<MainPage> {
 List items = [];
 bool isLoading = true;

 ApiProvider apiProvider = ApiProvider();
 Helper helper = Helper();

 Future fetchPost() async {
  try {
   var response = await apiProvider.getPost();

   if (response.statusCode == 200) {
    var jsonResponse = json.decode(response.body);

    setState(() {
     isLoading = false;
     items = jsonResponse['data'];
     //print(items);
    });
   }
  } catch (error) {
   setState(() {
    isLoading = false;
   });
   print(error);
  }
 }

 @override
 void initState() {
  fetchPost();
  super.initState();
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text('Your App Name'),
    ),
    
    body: isLoading
      ? Center(
        child: CircularProgressIndicator(),
       )
      : ListView.builder(
        itemBuilder: (BuildContext context, int index) {
         var item = items[index];

         return Padding(
          padding: const EdgeInsets.only(
            left: 0.0, right: 0.0, bottom: 4.0),
          child: Container(
           color: Colors.white,
           child: ListTile(
            onTap: () {
             Navigator.of(context).push(MaterialPageRoute(
               builder: (context) => PostViewPage(item['id'])));
            },
            title: Text('${item['name']}'),
            subtitle: Row(
             children: <Widget>[
              Icon(
               Icons.description,
               size: 14.0,
              ),
              Text(' ${item['category_name']} '),
              Icon(
               Icons.calendar_today,
               size: 14.0,
              ),
              Text(
                ' ${helper.readTimestamp(item['created_at'])} '),
              Icon(
               Icons.person,
               size: 14.0,
              ),
              Text(' ${item['created_by_fullname']} '),
             ],
            ),
            leading: Image.network(
             '${item['image']}',
            ),
            trailing: Icon(Icons.keyboard_arrow_right),
           ),
          ),
         );
        },
        itemCount: items != null ? items.length : 0,
       ));
 }
}

ทดลอง run 

สร้างไฟล์​ post_view_page.dart

สร้างไฟล์ /lib/post_view_page.dart เพื่อแสดงผลรายละเอียด post 

import 'dart:convert';

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:yourpackage/api_provider.dart';
import 'package:yourpackage/helper.dart';
import 'package:html2md/html2md.dart' as html2md;
import 'package:flutter_markdown/flutter_markdown.dart';

class PostViewPage extends StatefulWidget {
 int id;

 PostViewPage(this.id);

 @override
 _PostViewPageState createState() => _PostViewPageState();
}

class _PostViewPageState extends State<PostViewPage> {
 bool isLoading = true;

 Helper helper = Helper();
 ApiProvider apiProvider = ApiProvider();

 String post_category;
 String post_name;
 String post_body;
 int post_created_at;
 String post_created_by_fullname;

 Future fetchPostView() async {
  try {
   var response = await apiProvider.getPostView(widget.id);

   if (response.statusCode == 200) {
    var jsonResponse = json.decode(response.body);

    setState(() {
     isLoading = false;

     post_category = jsonResponse['data']['category_name'];
     post_name = jsonResponse['data']['name'];
     post_body = html2md.convert(jsonResponse['data']['body']);
     post_created_at = jsonResponse['data']['created_at'].toInt();
     post_created_by_fullname =
       jsonResponse['data']['created_by_fullname'].toString();
    });
   }
  } catch (error) {
   setState(() {
    isLoading = false;
   });
   print(error);
  }
 }

 @override
 void initState() {
  super.initState();
  fetchPostView();
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text('${post_name}'),
    ),
    body: isLoading
      ? Center(
        child: CircularProgressIndicator(),
       )
      : ListView(
        children: <Widget>[
         Column(
          children: <Widget>[
           Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(8.0),
            child: Container(
              color: Colors.white,
              child: Padding(
               padding: const EdgeInsets.all(8.0),
               child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,
                children: <Widget>[
                 Center(
                   child: Text(
                  post_name,
                  style: Theme.of(context).textTheme.title,
                 )),
                 Row(
                  children: <Widget>[
                   Icon(
                    Icons.description,
                    size: 14.0,
                   ),
                   Text(' ${post_category} '),
                   Icon(
                    Icons.calendar_today,
                    size: 14.0,
                   ),
                   Text(
                     ' ${helper.readTimestamp(post_created_at)} '),
                   Icon(
                    Icons.person,
                    size: 14.0,
                   ),
                   Text(' ${post_created_by_fullname} '),
                  ],
                 ),
                 MarkdownBody(
                  data: post_body,
                 ),
                ],
               ),
              )),
           ),
          ],
         ),
        ],
       ));
 }
}

ทดลองกดจากรายการ


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 14,220
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Flutter
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags flutter api
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009