สร้าง Component และเรียกใช้ Component ใน Nuxt

wave
มานพ กองอุ่น 29 ธ.ค. 2019 03:24:13 7,595

ในบทเรียนรู้นี้เรามาสร้าง Component ใน NuxtJS และเรียกใช้งาน โดยจะดึงข้อมูลมาจาก API จากนั้นนำมาใส่ใน Card ของ Bootstrap4 ดังนี้

สร้างไฟล์ components/Card.vue จากนั้นเขียนคำสั่งดังนี้

<template>
  <div class="col-md-4">
    <div class="card bg-light mb-3 shadow">
      <img src="https://via.placeholder.com/300x250" class="card-img-top" alt="...">
      
      <div class="card-body">
        <h4 class="card-title"><nuxt-link :to="{name: 'posts-id', params: {id: post.id}}">{{post.title}}</nuxt-link></h4>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
export default {
  props: {
    post: Object
  }
}
</script>

จากน้ันแก้ไขไฟล์ pages/posts/index.vue ที่ดึงข้อมูลจาก API ให้ใช้งาน Card Component ดังนี้

<template>
  <div>
    <h4>Posts page</h4>
    <div>
      <div class="row">
        <Card v-for="post in posts" :key="post.id" :post="post" />
      </div>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
import axios from '@nuxtjs/axios'
import Card from '@/components/Card'

export default {
  components: {
    Card
  },
  data() {
    return {
      posts: []
    }
  },

  async asyncData({ $axios }) {
    let {data} = await $axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
    return {posts: data}
  },
  head: {
    title: 'รายการโพสต์'
  }
}
</script>

ทดลองเปิด URL: http://localhost:3000/posts จะได้หน้า web application ดังนี้


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com