แสดงหน้าเว็บ 1 รายการจาก API ด้วย Nuxt

wave
มานพ กองอุ่น 29 ธ.ค. 2019 03:34:36 4,053

บทเรียนรู้นี้เรามาเขียนโปรแกรมแสดงหน้าเว็บ 1 รายการจากหน้า index ที่รวมเนื้อหาไว้ เช่น หน้ารวมของ Blog เมื่อคลิกแต่ละเรื่องก็จะแสดงรายละเอียด เป็นต้น ในบทเรียนรู้นี้เรามาเขียนโปรแกรมแสดงรายละเอียดกัน 

สร้างไฟล์ pages/posts/_id/index.vue จากนั้นเขียนโปรแกรมดังนี้

<template>
  <div>
    <h1>{{post.title}}</h1>
    <p>{{post.body}}</p>
    <nuxt-link to="/posts">กลับ</nuxt-link>
  </div>
</template>

<script>
import axios from '@nuxtjs/axios'

export default {
  validate({params}) {
    return /^\d+$/.test(params.id)
  },
  data() {
    return {
      post: []
    }
  },
  async asyncData({params, $axios}) {
    let {data} = await $axios.get(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${params.id}`)
    return {post: data}
  },
  head() {
    return {
      title: this.post.title
    }
  }
}
</script>

เมื่อเปิดดูจะปรากฏดังนี้


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com