การแก้ไขปัญหาเมื่อสั่งติดตั้ง composer-asset-plugin แล้วเกิด Error [ReflectionException] Class Fxp\Composer\AssetPlugin\Repository\NpmRepository does not exist

โดยพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้

composer global require fxp/composer-asset-plugin --no-plugins

จากนั้นสั่ง update composer

composer self-update

และ update global ด้วยเช่นกัน

composer global update

จะได้ composer version ล่าสุดพร้อมแก้ปัญหา Error ดังกล่าว

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com