การทำ AJAX Validation ใน Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 24 เม.ย. 2016 15:55:25 12,496

AJAX Validation เป็นการตรวจสอบข้อมูลโดยการใช้เทคนิค AJAX ตามเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เมื่อค่าเปลี่ยน (onChange) หรือเมื่อส่งข้อมูล (onSubmit) ให้ทำการตรวจสอบตาม Rules ที่ได้กำหนดไว้ ดูเรื่อง Validating Input เพิ่มเติมได้ที่

http://www.yiiframework.com/doc-2.0/guide-input-validation.html

 

ตัวอย่าง Model

public function rules()
  {
    return [
      [['patient_id', 'id_case'], 'required'],
      [['id_case'], 'unique'],//ตรวจสอบค่าไม่ซ้ำ
      [['amount', 'block_type_id', 'pathologist_id', 'is_photograph', 'is_museum', 'is_provisional', 'is_consult', 'is_qa', 'is_conference', 'status_id', 'bone'], 'integer'],
      [['id_case', 'rajavithi_no', 'a_n', 'ward_id', 'clinician', 'specimen', 'section_label', 'gross_img', 'clinical_diagnosis', 'gross_description', 'microscopic_description', 'diagnosis', 'microscopic_img'], 'string'],
      [['collect_at', 'conference_at', 'report_at'], 'safe']
    ];
  }

ในที่นี้จะเน้นการตรวจสอบ id_case แบบไม่ซ้ำกันคือ unique

ตัวอย่าง View

<?php
use yii\widgets\ActiveForm;
use yii\widgets\MaskedInput;

$form = ActiveForm::begin([
  'enableAjaxValidation'   => true,//เปิดการใช้งาน AjaxValidation
  'enableClientValidation'  => false,
  'validateOnChange'     => true,//กำหนดให้ตรวจสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่า
  'validateOnSubmit'     => true,//กำหนดให้ตรวจสอบเมื่อส่งข้อมูล
  'validateOnBlur'      => false,
])?>

<div class="row">
    <div class="col-sm-6"><?=$form->field($model, 'id_case')->widget(MaskedInput::className(),[
        'mask'=>'aa99-99999'
      ])?></div>
  </div>

 

ตัวอย่าง Controller

/*
   * ลงทะเบียน CASE Surgical
   */
  public function actionSurgical()
  {
    $model = new CaseSurgical();
    $model->id_case = $this->getIdCase('SN'); // ค้นหารหัสต่อไป
    $patient = new Patient();
    $patient->race = 'ไทย';
    
    //Ajax Validation Start
    $request = Yii::$app->getRequest();
    if ($request->isPost && $request->post('ajax') !== null) {
      $model->load(Yii::$app->request->post());
      $patient->load(Yii::$app->request->post());
      Yii::$app->response->format = Response::FORMAT_JSON; //กำหนดให้ข้อมูล response ในรูปแบบ JSON
      $result = ActiveForm::validate($model, $patient); // validate ได้หลาย model
      return $result;
    }
    //Ajax Validation End

    if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $patient->load(Yii::$app->request->post())) {
      $transaction = Yii::$app->db->beginTransaction();
      
      try {
        // ตรวจสอบก่อนว่าเป็นผู้ป่วยเดิมหรือเพิ่มใหม่
        // var_dump($patient);
        // var_dump($model);
        
        // บันทึกผู้ป่วย
        if (intval($model->patient_id)) { // เลือกผู้ป่วยที่มีอยู่แล้ว
          $patient = Patient::findOne($model->patient_id);
        } else {
          $patient->name = $model->patient_id; // หากเพิ่มผู้ป่วยใหม่ให้กำหนดชื่อให้ patient แล้วบันทึก
          if (empty($patient->age)) {
            $patient->age = 0;
          }
          $patient->save();
        }
        
        // บันทึก Surgical
        $model->patient_id = $patient->id; // นำ ID ผู้ป่วยมากำหนดใน patient_id ใหม่
                          // ตรวจสอบก่อนว่าต้องเก็บข้อมูลเก่าไว้ไหม
        $model->status_id = 1;
        $model->pathologist_id = 1;
        $model->save();
        
        $surgical_operate = new SurgicalOperate();
        $surgical_operate->id_case = $model->id_case;
        $surgical_operate->register_id = Yii::$app->user->getId();
        $surgical_operate->amount = 1;
        $surgical_operate->cut_id = 1;
        $surgical_operate->note_id = 1;
        $surgical_operate->write_block_id = 1;
        $surgical_operate->type_id = 1;
        $surgical_operate->edit_charge_user_id = 1;
        $surgical_operate->save();
        
        $transaction->commit();
        
        // set flash and redirect
        Yii::$app->session->setFlash('success', 'บันทึกข้อมูลผู้ป่วยและลงทะเบียน Surgical เรียบร้อยแล้ว');
        return $this->redirect([
          '/register/update-case/surgical',
          'id_case' => $model->id_case
        ]);
      } catch (Exception $e) {
        $transaction->rollBack();
      }
    }
    
    return $this->render('surgical', [
      'model' => $model,
      'patient' => $patient
    ]);
  }

 

ตัวอย่างการแสดงผล

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าระบบก็จะตรวจสอบ (Validate) ข้อมูลทันทีตามการตั้งค่าใน form


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 12,496
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii ajax validation
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง