การติดตั้ง Package yii2-bootstrap4 สำหรับ Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 29 ม.ค. 2019 19:00:06 8,416

หลังจากที่รอคอยมายาวนานหลังจาก Bootstrap ออก version 4 ตอนนี้ Yii Framework ก็ได้ออก Package สำหรับสาวก Bootstrap 4 เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ชื่อ Package ว่า yii2-bootstrap4

โดยสามารถติดตั้งผ่าน composer โดยใช้คำสั่ง

composer require yiisoft/yii2-bootstrap4

แก้ไข frontend/assets/AppAsset.php ให้เรียก bootstrap4 package

<?php

namespace frontend\assets;

use yii\web\AssetBundle;

/**
 * Main frontend application asset bundle.
 */
class AppAsset extends AssetBundle
{
  public $basePath = '@webroot';
  public $baseUrl = '@web';
  public $css = [
    'css/site.css',
  ];
  public $js = [
  ];
  public $depends = [
    'yii\web\YiiAsset',
    'yii\bootstrap4\BootstrapAsset',
  ];
}

 

ตัวอย่างไฟล์ frontend/views/layouts/main.php

<?php

/* @var $this \yii\web\View */
/* @var $content string */

use yii\helpers\Html;
use yii\bootstrap4\Nav;
use yii\bootstrap4\NavBar;
use yii\bootstrap4\Breadcrumbs;
use frontend\assets\AppAsset;
use common\widgets\Alert;

AppAsset::register($this);
?>
<?php $this->beginPage() ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?= Yii::$app->language ?>">
<head>
  <meta charset="<?= Yii::$app->charset ?>">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <?= Html::csrfMetaTags() ?>
  <title><?= Html::encode($this->title) ?></title>
  <?php $this->head() ?>
</head>
<body>
<?php $this->beginBody() ?>

<div class="wrap">
  <?php
  NavBar::begin([
    'brandLabel' => Yii::$app->name,
    'brandUrl' => Yii::$app->homeUrl,
    'options' => [
      'class' => 'fixed-top navbar-expand-md navbar-dark bg-dark',
    ],
  ]);
  $menuItems = [
    ['label' => 'Home', 'url' => ['/site/index']],
    ['label' => 'About', 'url' => ['/site/about']],
    ['label' => 'Contact', 'url' => ['/site/contact']],
  ];
  if (Yii::$app->user->isGuest) {
    $menuItems[] = ['label' => 'Signup', 'url' => ['/site/signup']];
    $menuItems[] = ['label' => 'Login', 'url' => ['/site/login']];
  } else {
    $menuItems[] = '<li>'
      . Html::beginForm(['/site/logout'], 'post')
      . Html::submitButton(
        'Logout (' . Yii::$app->user->identity->username . ')',
        ['class' => 'btn btn-link logout']
      )
      . Html::endForm()
      . '</li>';
  }
  echo Nav::widget([
    'options' => ['class' => ''],
    'items' => $menuItems,
  ]);
  NavBar::end();
  ?>

  <div class="container">
    <?= Breadcrumbs::widget([
      'links' => isset($this->params['breadcrumbs']) ? $this->params['breadcrumbs'] : [],
    ]) ?>
    <?= Alert::widget() ?>
    <?= $content ?>
  </div>
</div>

<footer class="footer">
  <div class="container">
    <p class="float-left">&copy; <?= Html::encode(Yii::$app->name) ?> <?= date('Y') ?></p>

    <p class="float-right"><?= Yii::powered() ?></p>
  </div>
</footer>

<?php $this->endBody() ?>
</body>
</html>
<?php $this->endPage() ?>

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 8,416
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii2 bootstrap4 package
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง