การใช้งาน SelectionColumn ใน GridView สำหรับ Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 30 มี.ค. 2017 13:26:24 11,161

SelectionColumn เป็นเครื่องมือที่มีความสะดวกในการเลือกข้อมูลเพื่อทำบางอย่าง เช่น การเลือกเพื่อลบข้อมูล หรือ เลือกเพื่อส่งข้อมูลไปบันทึกในลักษณะ Master Detail เป็นต้น

การสร้าง SelectionColumn เพื่อ ลบข้อมูล

ตัวอย่างนี้เป็นการสร้าง SelectionColumn เพื่อใช้ในการลบข้อมูล โดยจะใช้ jQuery ในการ Post ข้อมูลไปประมวลผล ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

กำหนด GridView และ Option เพิ่มเติม โดยกำหนด data-key ใหม่ ซึ่งปกติแล้ว data-key จะใช้ PK โดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ต้องการใช้ Key เป็นแบบอื่น ซึ่งจะมีผลตอนจะส่งค่าจาก jQuery

<?= GridView::widget([
  'dataProvider' => $dataProvider,
  'filterModel' => $searchModel,
  'options' => [
    'id' => 'gridview-id'
  ],
  'rowOptions' => function ($model, $key, $index, $grid) { //สามารถกำหนด data-key ใหม่ (ปกติจะใช้ PK)
    return ['data' => ['key' => $model->other_key]];
  },
  
  'columns' => [
    [
      'class' => 'yii\grid\CheckboxColumn',
      'checkboxOptions' => function($model) {
        //
      }
    ],
    ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],
    //...
  ]

]) ?>

<div class="form-group">
  <?=Html::button('<i class="glyphicon glyphicon-minus"></i> ลบข้อมูล', ['class' => 'btn btn-danger', 'id' => 'btn-delete'])?>
</div>

ทำการ RegisterJs() เป็นการลงทะเบียน JavaScript เพื่อส่งข้อมูลไปที่ Action ที่ต้องการประมวลผลข้อมูล

<?php
$this->registerJs('
 $("#btn-delete").click(function(){
  var account_ids = $("#gridview-id").yiiGridView("getSelectedRows");
  
  console.log(account_ids);
  if(account_ids.length > 0){
   $.post("'.Url::to(['delete-account']).'",{
     account_ids: account_ids.join(),
   },function(){

   })
   .done(function(data) { //callback
    alert(data);
   });
  }
 });
')
?>

เขียน Action DeleteAccount ใน Controller ดังนี้

//...
public function actionDeleteAccount()
{
  $account_ids = explode(',', Yii::$app->request->post('account_ids'));
  if(Account::deleteAll(['in', 'id', $account_ids])){
    Yii::$app->session->setFlash('success', 'ลบบัญชีเรียบร้อยแล้ว');
    return $this->redirect(['index']);
  }else{
    Yii::$app->session->setFlash('error', 'เกิดข้อผิดพลาด');
    return $this->redirect(['index']);
  }

}
//...

 

การสร้าง SelectionColumn เพื่อ ส่งค่าและบันทึกข้อมูล

<?= GridView::widget([
  'dataProvider' => $dataProvider,
  'filterModel' => $searchModel,
  'options' => [
    'id' => 'gridview-id'
  ],
  'rowOptions' => function ($model, $key, $index, $grid) {
    return ['data' => ['key' => $model->id_case]];
  },

  'columns' => [
    [
      'class' => 'yii\grid\CheckboxColumn',
      'checkboxOptions' => function($model) {
        return ['value' => $model->id_case, 'data' => ['key' => $model->id_case]];
      }
    ],
    ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],
    'id_case',
    
  ]

]) ?>
<div class="row">
  <div class="col-sm-2">
    <?= Html::dropDownList('group_name', null, ['A' => 'A', 'B' => 'B', 'C' => 'C'], ['id' => 'group_name', 'class' => 'form-control']) ?>
  </div>
  <div class="col-sm-2">
    <?=Html::textInput('group_number', null, ['id' => 'group_number', 'class' => 'form-control', 'placeholder' => 'หมายเลขกลุ่ม'])?>
  </div>
</div>
<br />
<div class="form-group">
<?=Html::button('<i class="fa fa-save"></i> บันทึกรอบการย้อม', ['class' => 'btn btn-warning', 'id' => 'btn-add-group'])?>
</div>

ในที่นี้จะส่งค่าไปประมวลผลคือ id_case ที่มีหลายค่า  group_name และ group_number ที่มีอย่างละค่า เพื่อนำไปกำหนด ว่า id_case ที่เลือก ให้มี group_name และ group_number ตามที่กำหนด โดยเขียน JS ในส่วนการส่งค่าดังนี้

<?php
$this->registerJs('
 $("#btn-add-group").click(function(){
  var id_cases = $("#gridview-id").yiiGridView("getSelectedRows");
  var group_name = $("#group_name").val();
  var group_number = $("#group_number").val();
  
  console.log(id_cases);

  if(id_cases.length > 0){
   $.post("'.Url::to(['add-group']).'",{
     id_cases: id_cases.join(),
     group_name: group_name,
     group_number: group_number
   },function(){

   })
   .done(function(data) {
    alert(data);
   });
  }
 });
')
?>

เขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลใน Controller ดังนี้

public function actionAddGroup()
  {

    $id_cases = explode(',', Yii::$app->request->post('id_cases'));//typecasting


    $group_name = Yii::$app->request->post('group_name');
    $group_number = Yii::$app->request->post('group_number');
    //print_r($selection);
    foreach($id_cases as $id){
      //echo $id;
      $immuno_staining = ImmunoStaining::find()->where(['id_case' => $id])->all();//->andWhere('group_name '. new Expression('IS NULL'))
      foreach($immuno_staining as $im){
        //echo $im->finance->charge->name.'<br />';
        $ims = ImmunoStaining::findOne(['id' => $im->id]);
        $ims->group_name = $group_name.$group_number;
        if($ims->save()){
          //echo 'y';
        }else{
          //echo 'n';
        }
      }
    }
    //print_r($selection);
    //echo $group_name;
    //echo $group_number;
    //die();
    Yii::$app->session->setFlash('success', 'บันทึกรอบการย้อมเรียบร้อยแล้ว');
    return $this->redirect(['staining']);
  }

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.yiiframework.com/doc-2.0/yii-grid-checkboxcolumn.html


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 11,161
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags yii selection column
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง