สร้าง theme bulma ใน Yii Framework 2

wave
มานพ กองอุ่น 18 ก.ค. 2018 23:27:29 6,491

Yii2.jpg

Bulma เป็น CSS Framework อีกตัวหนึ่งที่มีความนิยมไม่แพ้ Bootstrap ซึ่งเราสามารถนำมาใส่ใน Yii Framework 2 เราได้เหมือนกัน

ติดตั้ง Bulma

ก่อนอื่นเนื่องจาก bulma เป็น package หนึ่งของ bower ดังนั้นเรามาติดตั้ง bulma ผ่าน bower package โดยเข้าไปที่ root ของ project แล้วพิมพ์คำสั่ง 

bower install bulma

กดปุ่ม enter จากนั้นจะเห็น folder bulma ใน vendor/bower-asset/ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

สร้าง theme ใน Yii2

สร้าง folder เก็บ theme ใน frontend/themes/bulma/views/layouts

จากนั้นสร้างไฟล์ BulmaAsset.php ใน folder bulma และสร้างไฟล์ main.php ใน layouts

BulmaAsset.php

<?php
namespace frontend\themes\bulma;
use yii\web\AssetBundle;

/**
 * Created by HanumanIT Co., Ltd.
 * User: Manop Kongoon (kongoon@gmail.com)
 * Date: 18/7/2561
 * Time: 22:53
 */
class BulmaAsset extends AssetBundle
{
  public $sourcePath = '@bower/bulma';

  public $css = [
    'css/bulma.css'
  ];
}

main.php

<?php
/**
 * Created by HanumanIT Co., Ltd.
 * User: Manop Kongoon (kongoon@gmail.com)
 * Date: 18/7/2561
 * Time: 22:59
 */

use common\widgets\Alert;
use yii\widgets\Breadcrumbs;
use yii\widgets\Menu;
use yii\helpers\Html;
use frontend\themes\bulma\BulmaAsset;

BulmaAsset::register($this);
?>
<?php $this->beginPage() ?>
  <!doctype html>
  <html lang="<?= Yii::$app->language ?>">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="<?= Yii::$app->charset ?>">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

    <?= Html::csrfMetaTags() ?>
    <title><?= Html::encode($this->title) ?></title>
    <?php $this->head() ?>
  </head>
  <body>
  <?php $this->beginBody() ?>

  <nav class="navbar" role="navigation" aria-label="main navigation">
    <div class="navbar-brand">
      <a class="navbar-item" href="https://bulma.io">
        <img src="https://bulma.io/images/bulma-logo.png" alt="Bulma: a modern CSS framework based on Flexbox"
           width="112" height="28">
      </a>

      <a role="button" class="navbar-burger" aria-label="menu" aria-expanded="false">
        <span aria-hidden="true"></span>
        <span aria-hidden="true"></span>
        <span aria-hidden="true"></span>
      </a>
    </div>
    <?php

    $menuItems = [
      ['label' => 'Home', 'url' => ['/site/index']],
      ['label' => 'About', 'url' => ['/site/about']],
      ['label' => 'Contact', 'url' => ['/site/contact']],
    ];
    if (Yii::$app->user->isGuest) {
      $menuItems[] = ['label' => 'Signup', 'url' => ['/site/signup']];
      $menuItems[] = ['label' => 'Login', 'url' => ['/site/login']];
    } else {
      $menuItems[] = '<li>'
        . Html::beginForm(['/site/logout'], 'post')
        . Html::submitButton(
          'Logout (' . Yii::$app->user->identity->username . ')',
          ['class' => 'btn btn-link logout']
        )
        . Html::endForm()
        . '</li>';
    }
    echo Menu::widget([
      'options' => ['class' => 'navbar-menu'],
      'itemOptions' => [
        'class' => 'navbar-item'
      ],
      'items' => $menuItems,
    ]);

    ?>
  </nav>
  <section class="section">
    <div class="container">
      <?= Breadcrumbs::widget([
        'links' => isset($this->params['breadcrumbs']) ? $this->params['breadcrumbs'] : [],
      ]) ?>
      <?= Alert::widget() ?>
      <?= $content ?>
    </div>
  </section>


  <?php $this->endBody() ?>
  </body>
  </html>
<?php $this->endPage() ?>

แก้ไขไฟล์ config

แก้ไขไฟล์ frontend/config/main.php เพื่อเปลี่ยน theme เป็น theme bulma ในส่วนของ components 

'components' => [
//...
    'view' => [
      'theme' => [
        'pathMap' => [
          '@app/views' => '@frontend/themes/bulma/views'
        ]
      ]
    ],
//...
],

ทดสอบ refresh หน้า web application จะได้หน้า web application ที่เปลี่ยนเป็น bulma ดังนี้

class และการใช้งานต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ https://bulma.io/documentation/overview/start/


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 6,491
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags bulma yii framework 2 css framework
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง