การติดตั้ง bower package ใน Yii Framework 2 และ การสร้าง theme ด้วย materialize

wave
มานพ กองอุ่น 25 มี.ค. 2018 13:57:42 3,411

bower เป็น package js และ css ที่สามารถนำไปใช้ใน package ส่วนใหญ่ที่เป็น js web application เช่น nodejs เป็นต้น โดยการนำมาใช้กับ Yii Framework 2 นั้นสามารถติดตั้งผ่าน composer และเรียกใช้งานผ่าน AssetBundle ได้ โดยมีขั้นตอนในการติดตั้ง bower package ดังนี้

การติดตั้ง bower package

ตัวอย่างการติดตั้ง materialize package ของ bower ด้วย composer

composer bower-asset/materialize

ซึ่งจะปรากฏ folder ใหม่ใน vendor ดังนี้ vendor\bower-asset\materialize 

และจะปรากฏใน composer.json ดังนี้

"require": {
    "php": ">=5.4.0",
    "yiisoft/yii2": "~2.0.6",
    "yiisoft/yii2-bootstrap": "~2.0.0",
    "yiisoft/yii2-swiftmailer": "~2.0.0 || ~2.1.0",
    "bower-asset/materialize": "^0.100.2"
  },

สร้าง theme และเรียกใช้งาน materialize

สำหรับการสร้าง theme นั้นสามารถสร้างได้โดยสร้าง folder ใน frontend/backend ตัวอย่างนี้จะสร้างใน frontend ดังนี้

frontend/themes/materialize
frontend/themes/materialize/views

จากนั้นคัดลอก frontend/views/layouts มาไว้ใน frontend/themes/materialize/views

สร้าง Asset class จาก bower

สร้างไฟล์สำหรับเรียกใช้ bower asset โดยสร้างไฟล์ frontend/themes/materialize/MaterializeAsset.php โดยเขียนโปรแกรมเรียกใช้ bower package ดังนี้

<?php
/**
 * Created by PhpStorm.
 * User: Manop Kongoon
 * Date: 3/25/2018
 * Time: 2:05 PM
 */
namespace frontend\themes\materialize;

class MaterializeAsset extends \yii\web\AssetBundle
{
  public $sourcePath = '@bower/materialize';

  public $css = [
    'dist/css/materialize.css'
  ];

  public $js = [
    'dist/js/materialize.js'
  ];

  public $depends = [
    'yii\web\JqueryAsset'
  ];
}

แก้ไข frontend/themes/materialize/views/layouts/main.php โดยเปลี่ยน AppAsset เป็น MaterializeAsset และยกเลิก bootstrap Nav และ NavBar ดังนี้

<?php

/* @var $this \yii\web\View */
/* @var $content string */

use frontend\themes\materialize\MaterializeAsset;
use yii\helpers\Html;
use yii\widgets\Breadcrumbs;
use common\widgets\Alert;
use yii\widgets\Menu;

MaterializeAsset::register($this);
?>
<?php $this->beginPage() ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?= Yii::$app->language ?>">
<head>
  <meta charset="<?= Yii::$app->charset ?>">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <?= Html::csrfMetaTags() ?>
  <title><?= Html::encode($this->title) ?></title>
  <?php $this->head() ?>
</head>
<body>
<?php $this->beginBody() ?>

<div class="wrap">
  <?php
  $menuItems = [
    ['label' => 'Home', 'url' => ['/site/index']],
    ['label' => 'About', 'url' => ['/site/about']],
    ['label' => 'Contact', 'url' => ['/site/contact']],
  ];
  if (Yii::$app->user->isGuest) {
    $menuItems[] = ['label' => 'Signup', 'url' => ['/site/signup']];
    $menuItems[] = ['label' => 'Login', 'url' => ['/site/login']];
  } else {
    $menuItems[] = '<li>'
      . Html::beginForm(['/site/logout'], 'post')
      . Html::submitButton(
        'Logout (' . Yii::$app->user->identity->username . ')',
        ['class' => 'btn btn-link logout']
      )
      . Html::endForm()
      . '</li>';
  }
  ?>
  <nav>
    <div class="nav-wrapper">
      <a href="#" class="brand-logo">Logo</a>
      
      <?= Menu::widget([
          'items' => $menuItems,
        'options' => [
            'class' => 'right hide-on-med-and-down',
          'id' => 'nav-mobile'
        ]
      ])?>
    </div>
  </nav>

  <div class="container">
    <?= Breadcrumbs::widget([
      'links' => isset($this->params['breadcrumbs']) ? $this->params['breadcrumbs'] : [],
    ]) ?>
    <?= Alert::widget() ?>
    <?= $content ?>
  </div>
</div>

<footer class="footer">
  <div class="container">
    <p class="pull-left">&copy; <?= Html::encode(Yii::$app->name) ?> <?= date('Y') ?></p>

    <p class="pull-right"><?= Yii::powered() ?></p>
  </div>
</footer>

<?php $this->endBody() ?>
</body>
</html>
<?php $this->endPage() ?>

 

เปลี่ยน themes ใน frontend

โดยแก้ไขไฟล์ frontend/config/main.php จากนั้นเพิ่มการเรียก theme ในส่วน components และยกเลิก bootstrap asset ดังนี้

'components' => [
//..code before
'view' => [
      'theme' => [
        'pathMap' => [
          '@app/views' => '@frontend/themes/materialize/views'
        ]
      ]
    ],
'assetManager' => [
      'bundles' => [
        'yii\bootstrap\BootstrapPluginAsset' => [
          'js'=>[]
        ],
        'yii\bootstrap\BootstrapAsset' => [
          'css' => [],
        ],

      ],
    ],

],

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง [email protected]

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 3,411
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags composer bower package yii2
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง