การ Login เข้าสู่ระบบใน Yii Framework 2 นั้นโดยปกติเมื่อเข้าระบบแล้วจะสามารถเข้าส่วน Backend และ Frontend โดยไม่ต้อง Login ใหม่ หากต้องการแยก Session การทำงานระหว่าง Backend และ Frontend ก็สามารถทำได้โดยตั้งค่า config ในไฟล์ frontend/config/main.php และ backend/config/main.php ในส่วนของ Component ลักษณะดังนี้

frontend/config/main.php

//...
'components' => [
//...
'session' => [
    		'name' => 'FRONTENDSESSION'//ชื่อ Session
    	],

//..
],

backend/config/main.php

//...
'components' => [
//...
'session' => [
    		'name' => 'BACKENDSESSION'//ชื่อ Session
    	],

//..
],

ทดสอบโดยเข้าระบบส่วน frontend แล้วเข้าหน้า web application ส่วน backend จะเห็นว่าระบบจะให้ login ใหม่ เพราะใช้ session คนละตัวกัน

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com