ทำระบบ Tag สำหรับ Post ด้วย Taggable Behavior และ Selectize Widget

wave
มานพ กองอุ่น 11 เม.ย. 2017 13:56:43 6,758

สวัสดีครับ วันนี้มาแนะนำการใช้งาน Tag ในแต่ละ Post นะครับ ซึ่งเราจะเห็นคุ้นตากันในแต่ละ web เช่น เว็บที่สร้างจาก Wordpress ก็จะมีระบบ Tag มาให้ ในที่นี่เราจะมาสร้างระบบ Tag ใน Yii Framework 2 กันนะครับ เริ่มจาก

ติดตั้ง Package

ทำการติดตั้ง Package ที่เกี่ยวข้องซึ่งมี 2 Package ด้วยกันคือ yii2-taggable-behavior และ yii2-selectize-widget ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

$ composer require 2amigos/yii2-taggable-behavior:~1.0
$ composer require 2amigos/yii2-selectize-widget:~1.0

กำหนดโครงสร้างตาราง

ขั้นตอนนี้เรามากำหนดโครงสร้างตารางกันนะครับ โดยมีตารางหลัก และตารางเก็บ tag ดังต่อไปนี้ครับ

ตารางหลักให้เก็บข้อมูลใน filed ชื่อ tags

...
tags	varchar(255)	utf8_general_ci	
...

ตารางเก็บข้อมูล tag และความถี่ของ tag

CREATE TABLE `tags` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `name` varchar(100) NOT NULL,
 `frequency` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

ALTER TABLE `tags`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

ALTER TABLE `tags`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

ตาราง post มี tag อะไรบ้าง

CREATE TABLE `post_has_tag` (
 `post_id` int(11) NOT NULL,
 `tag_id` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

สร้าง Model Tags

ทำการสร้าง Model ด้วย Gii โดยวางไว้ใน common/models/Tags และเพิ่ม method findAllByName() ไว้ เพื่อค้นหาโดยใช้ tag name นั่นเอง

<?php

namespace common\models;

use Yii;

/**
 * This is the model class for table "tags".
 *
 * @property integer $id
 * @property string $name
 * @property integer $frequency
 */
class Tags extends \yii\db\ActiveRecord
{
  /**
   * @inheritdoc
   */
  public static function tableName()
  {
    return 'tags';
  }

  /**
   * @inheritdoc
   */
  public function rules()
  {
    return [
      [['name', 'frequency'], 'required'],
      [['frequency'], 'integer'],
      [['name'], 'string', 'max' => 100],
    ];
  }

  /**
   * @inheritdoc
   */
  public function attributeLabels()
  {
    return [
      'id' => 'ID',
      'name' => 'Name',
      'frequency' => 'Frequency',
    ];
  }

  public static function findAllByName($query)
  {
    return self::find()->where(['like', 'name', $query])->all();
  }
}

เพิ่ม method behaviors() ใน Model หลัก

ทำการเพิ่ม method behaviors() ใน model หลักเพื่อเรียกใช้งาน Taggable

use dosamigos\taggable\Taggable;

class Post extends ActiveRecord
{
  public function behaviors() {
    return [
      [
        'class' => Taggable::className(),
        'attribute' => 'tags'
      ],
    ];
  }

//...
  public function getTags()
  {
    return $this->hasMany(Tag::className(), ['id' => 'tag_id'])->viaTable('post_has_tag', ['post_id' => 'id']);
  }
}

เขียนโปรแกรมส่วน View

ทำการเขียนโปรแกรมในส่วนแสดงผลเพื่อให้เรียกใช้งาน Tag 

<?php
use dosamigos\selectize\SelectizeTextInput;
//...


if($model->isNewRecord){
  $data = [];
}else{
  $data = explode(',',$model->tags);
}
?>
...
<?= $form->field($model, 'tags')->widget(SelectizeTextInput::className(), [
  'loadUrl' => ['/site/tag-list'],//load ข้อมูล
  'options' => ['class' => 'form-control'],
  'clientOptions' => [
    'plugins' => ['remove_button'],
    'valueField' => 'name',
    'labelField' => 'name',
    'searchField' => ['name'],
    'create' => true,
  ]
])->hint('ใช้ comma เพื่อแยก tag เช่น yii,android,meteor,รับสมัครงาน') ?>
...

เขียนโปรแกรมใน Controller เพื่อโหลดข้อมูล Tag

ทำการเขียนโปรแกรมใน Controller ในที่นี้คือ frontend/controllers/SiteController.php โดยเพิ่ม actionTagList()

  use yii\web\Response;
  use common\models\Tags;
  //...
  
  public function actionTagList($query)
  {
    $models = Tags::findAllByName($query);
    $items = [];

    foreach($models as $model){
      $items[] = ['name' => $model->name];
    }
    Yii::$app->response->format = Response::FORMAT_JSON;
    return $items;
  }
  //...

ทดลองเปิดหน้าฟอร์ม

เมื่อเปิดหน้าเว็บจะเห็นว่าสามารถใช้งานระบบ Tag ได้แล้ว

และเมื่อบันทึกข้อมูลจะเห็นข้อมูลในตาราง tags


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 6,758
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags Yii2 Yii Framework taggable
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง