การนับจำนวนคนอ่าน คนเข้าเว็บไซต์ หรืออื่นๆ สามารถทำได้โดยง่ายใน Yii Framework 2 สมัยก่อนหากต้องการนับนั้นจะทำยุ่งยากมากกว่าเช่น ทำผ่าน createCommand

$sql = "UPDATE post SET view_count = view_count + 1 WHERE id = '100'";
       Yii::$app->db->createCommand($sql)->query();

แต่เราสามารถเรียกใช้ method จากการ เลือก model มาได้เลย โดยใช้ Yii Framework 2 โดยเรียก method updateCounters() ดังนี้

$model = Post::findOne(100);
$model->updateCounters(['view_count' => 1]);

view_count คือ field ที่ต้องการ update 1 คือให้นำมาบวกเพิ่ม 1 หากต้องการอย่างอื่นก็ได้ เช่น 2, 5, 10 เป็นต้น หรือใส่เป็นจำนวนลบก็ได้ เช่น -1 เป็นต้น

เห็นไหมครับว่าสะดวกมากจริงๆ ไว้ติดตามในบทเรียนรู้ถัดไปนะครับ ^ ^

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com