ปัญหาของ Autocomple ที่แสดงใน Modal คือ เมื่อมีการพิมพ์รายการ รายการต่างๆ ที่มีให้เลือกมันจะแสดงผลอยู่ข้างหลัง Modal ดังนั้นเราจะต้องนำมันออกมาข้างหน้า Modal ด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้

'appendTo'=>'#form-id',

ตัวอย่าง

<?= $form->field($model, 'name')->widget(AutoComplete::className(), [
        'options' => [
          'class' => 'form-control'
        ],
        'clientOptions' => [
          'appendTo'=>'#form-id',
          'source' => Model::find()
            ->select(['name as id', 'name as value', 'name as label'])
            ->groupBy('name')
            ->orderBy(['name' => SORT_ASC])
            ->asArray()->all(),
          //'change' => 'function(){$(this).init_charge();}',
          'select' => new JsExpression("function( event, ui ) {
        $(this).val(ui.item.label);
      }")
        ],
      ]) ?>

 

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com