โดยปกติเวลาที่เราออกจากระบบใน Yii Framework 2 นั้นจะต้องส่งข้อมูลไปแบบ POST โดยอาศัยฟอร์มในการส่งข้อมูล เช่นใน Nav

$menuItems[] = '<li>'
      . Html::beginForm(['/site/logout'], 'post')
      . Html::submitButton(
        'ออกจากระบบ (' . Yii::$app->user->identity->username . ')',
        ['class' => 'btn btn-link logout']
      )
      . Html::endForm()
      . '</li>';

แต่เราสามารถแก้ไขโดยไม่ใช้ฟอร์มได้ โดยกำหนด linkOptions ดังนี้

$menuItems[] = ['label' => 'ออกจากระบบ (' . Yii::$app->user->identity->username . ')', 'url' => ['/site/logout'], 'linkOptions' => ['data' => ['method' => 'post']]];

และเราสามารถสร้างปุ่ม ออกจากระบบ จาก yii\helpers\Html ได้ เช่น

<?= Html::a('<span class="fa fa-sign-out"></span> ออกจากระบบ', ['/site/logout'], [
  'data' => [
    'method' => 'post',
  ],
  'class' => 'btn btn-danger btn-block'
]) ?>

 

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com