ในบทเรียนรู้นี้เราจะมาสร้างลิ้งค์สำหรับเปลี่ยนภาษาในระบบ โดยทำงานร่วมกับ Package localeurls ซึ่งก่อนอื่นก็ติดตั้ง Package นี้เสียก่อนโดยพิมพ์คำสั่งใน cmd

composer require codemix/yii2-localeurls

จากนั้นตั้งค่าใน frontend/config/main.php ดังนี้

'urlManager' => [
      'class' => 'codemix\localeurls\UrlManager',
      'languages' => ['th', 'en'],
      'enableDefaultLanguageUrlCode' => false,
      'enableLanguagePersistence' => false,
      'enableLanguageDetection' => false,

      'enablePrettyUrl' => true,
      'showScriptName' => false,
      'rules' => [
        '<controller:\w+>/<id:\d+>' => '<controller>/view',
        '<controller:\w+>/<action:\w+>/<id:\d+>' => '<controller>/<action>',
        '<controller:\w+>/<action:\w+>' => '<controller>/<action>',
      ],
    ],

จากนั้นเพิ่มลิ้งค์ที่ frontend/themes/yourtheme/views/layouts/main.php ใน theme หลักดังนี้

<?= Html::a('TH', Url::current(['language' => 'th'])) ?>
<?= Html::a('EN', Url::current(['language' => 'en'])) ?>

 

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com