หลายๆ ครั้งในการแสดงผลด้วยกราฟจาก HighChart แล้วเกิดปัญหาการแสดงวรรณยุกต์และสระผิดเพี้ยนไป ทำให้กราฟดูไม่ถูกต้องสวยงาม ในส่วนที่เป็น Label ทั้งหลาย วิธีการแก้ไขได้แก่การกำหนดให้ใช้  HTML นั่นเอง

'useHTML' => true,

ตัวอย่าง

<?= Highcharts::widget([
          'scripts' => [
            'highcharts-more'
          ],
          'options' => [
            'chart' => [
              'polar' => true,
              'type' => 'line'
            ],
            'subtitle' => [
              'useHTML' => true,
              'text' => 'ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook 2014 – 2018'
            ],
            'title' => [
              'useHTML' => true,
              'text' => 'สมรรถนะปัจจัยหลักของประเทศไทย พ.ศ.2560',
            ],
            'pane' => [
              'size' => '80%'
            ],
            'xAxis' => [
              'labels' => [
                'useHTML' => true,
              ],
              'categories' => ['สมรรถนะทางเศรษฐกิจ', 'ประสิทธิภาพภาครัฐ', 'ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ', 'โครงสร้างพื้นฐาน']
            ],
            'yAxis' => [
              'useHTML' => true,
              'title' => ['text' => 'ระดับสมรรถนะ']
            ],
            'plotOptions' => [
              'line' => [
                'dataLabels' => [
                  'useHTML' => true,
                  'enabled' => true
                ]
              ]
            ],
            'series' => [
              ['name' => '2560', 'data' => [10, 20, 25, 49]],
            ],
            'legend' => [
              'useHTML' => true,
            ],
            'tooltip' => [
              'useHTML' => true,
              'valueSuffix' => ''
            ],
            'credits' => ['enabled' => false],
          ]
        ]) ?>

 

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com