ทำ Apache Virtual Host ใน XAMPP สำหรับ macOS

wave
มานพ กองอุ่น 8 มิ.ย. 2019 11:35:56 7,332

เปิดไฟล์ httpd.conf ใน XAMPP/xamppfiles/etc/httpd.conf จากนั้นเอาเครื่องหมาย # ออกในบรรทัด

# Virtual hosts
Include etc/extra/httpd-vhosts.conf

แก้ไขส่วน User ค้นหา

User daemon
Group daemon

แก้เป็น Username ที่ login ของคุณ

User yourusername
Group daemon

จากนั้นเปิดไฟล์ httpd-vhosts.conf ใน XAMPP/xamppfiles/etc/extra/httpd-vhosts.conf

เพิ่มส่วน Virtual Host ที่ต้องการไปยัง Root ของ เว็บไซต์ ถ้าเป็น Yii2 เช่น frontend/web หรือ backend/web

# localhost
<VirtualHost *:80>
  ServerName localhost
  DocumentRoot "/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs"
  <Directory "/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs">
    Options Indexes FollowSymLinks Includes execCGI
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>


<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@iop-api.dev
  DocumentRoot "/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/yii2-iop/api/web"
  ServerName iop-api.dev
  ErrorLog "logs/iop-api.dev-error_log"
  CustomLog "logs/iop-api.dev-access_log" common
</VirtualHost>

จากนั้นเปิดแก้ไขไฟล์ hosts ให้เรียกเว็บภายในเครื่อง โดยพิมพ์คำสั่ง

sudo nano /etc/hosts

เพิ่ม domain ที่เราได้ตั้งค่าไว้

127.0.0.1    iop-api.dev

กด ctrl+o และ ctrl+x

จากนั้น restart apache แล้วทดลองเข้า url ที่ได้ตั้งค่า ในที่นี้คือ iop-api.dev จะพบหน้าจอ Web Application ของเราเรียบร้อย

 


ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com

เขียนบทเรียนรู้ของคุณ

รายละเอียด
 • ดู 7,332
 • รักเลย 0
 • หมวดหมู่ Yii Framework 2 (Yii2)
 • เขียนเมื่อ
 • แก้ไขเมื่อ
 • Tags virtual host xampp apache
ข้อมูลผู้เขียน
มานพ กองอุ่น

มานพ กองอุ่น

เป็นสมาชิกเมื่อ: 18 ธ.ค. 2009

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง