หลังจากที่ Package yii\bootsrap4 ออกมานั้นหลายคนที่ใช้ GridView และ ListView แบบเดิมอยู่จะทำให้ Pagination นั้นเพี้ยนๆ ไป ดังนั้นขั้นตอนนี้จะมาแก้ปัญหาเรื่อง ​Pagination ที่ใช้งาน Package yii\bootstrap4 ให้แสดงผลได้ถูกต้อง ไปดูตัวอย่างการตั้งค่า

<?php
use yii\bootstrap4\LinkPager;
?>
<?= ListView::widget([
      'dataProvider' => $dataProvider,
      'itemView' => '_post',
      'pager' => ['class' => LinkPager::className()],
    ]);
    ?>

เพียงเท่านี้ก็สามารถแสดงผล bootstrap4 pagination ได้อย่างถูกต้องแล้ว

ความคิดเห็น

หากบทเรียนรู้มีความผิดพลาดประการใด หรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้ง contact@programmerthailand.com